• Yazıtipi boyutunu arttır
  • Varsayılan yazıtipi boyutu
  • Yazıtipi boyutunu azaltır
Gizli ilimler
Home

Esmaül Hüsna Kısa Anlamları


Google Adsense Politikaları -
Bu Reklam İçin Rahatsızlık Bildir
99- Es-Sabur: Ceza vermede, acele etmez
98- Er-Reşid: İrşada muhtaç olmıyan
97- El-Varis: Her şeyin asıl sahibi olan
96- El-Baki: Varlığı ebedi olan
95- El-Bedi: Misalsiz, örneksiz yaratan
94- El-Hadi: Hidayet veren
93- En-Nur: Zatı açık ve âlemleri nurlardıran
92- En-Nafi: Menfaat veren şeyleri yaratan
91- Ed-Dar: Elem, zarar verenleri yaratan
90- El-Mani: Dilemediklerine mani olan
89- El-Mugni: İhtiyaç gören, fazlıyla doyuran
88- El-Gani: İhtiyaçsız Herşey Ona muhtaçtır
87- El-Cami: İki zıttı bir arada bulunduran
86- El-Muksıt: Mazlumların hakkını alıcı
85- Zül-Celali vel İkram: Celal, azamet, şeref, kemal ve ikram sahibi
84- Malik-ül Mülk: Mülkünde hakim
83- Er-Rauf: Çok merhamet eden, şefkatli
82- El-Afüv: Affı çok, günahları yok eden
81- El-Müntekım: Asilere ceza veren
80- Et-Tevvab: Tevbeleri kabul eden
79- El-Ber: İyilik ve ihsanı bol
78- El-Müteali: Son derece yüce
77- El-Vali: Bütün kainatı idare eden
76- El-Batın: Aklın tasavvurundan örtülü
75- Ez-Zahir: Yarattıkları ile varlığı açık
74- El-Ahir: Ebedi, varlığının sonu yok
73- El-Evvel: Ezelî, varlığının başlangıcı yok
72- El-Muahhır: Dilediklerini tehir eden
71- El-Mukaddim: Şerefte birini öne alan
70- El-Muktedir: Dilediği gibi tasarruf eden, herşeyi kolayca yaratan kudret sahibi
69- El-Kadir: Kudret sahibi, dilediğini yapan
68- Es-Samed: Hiçbir şeye ihtiyacı olmıyan, herkesin muhtaç olduğu merci
67- El-Vahid: Zat, sıfat ve fiillerinde benzeri ve ortağı olmıyan, tek olan
66- El-Macid: Keremi, ihsanı bol olan
65- El-Vacid: Hiçbir şey kendine gizli değil
64- El-Kayyum: Zatı ile kaim olan, mahlukları varlıkta durduran
63- El-Hay: Ezelî ve ebedi bir hayat ile diri
62- El-Mümit: Her canlıya ölümü tattıran
61- El-Muhyi: Mahluklara can veren
60- El-Muid: Yarattıklarını yok edip, sonra tekrar diriltecek olan
59- El-Mübdi: Maddesiz, örneksiz yaratan
58- El-Muhsi: Varlıkların sayısını bilen
57- El-Hamid: Hamd ve senaya layık
56- El-Velî: Müminleri seven, yardım eden
55- El-Metin: Kuvvet ve kudret menbaı
54- El-Kavi: Kudreti en üstün ve hiç azalmaz
53- El-Vekil: Kulların işlerini bitiren
52- El-Hak: Varlığı değişmeden duran Var olan, hakkı ortaya çıkaran
51- Eş-Şehid: Her zaman her yerde her an hazır ve nazır olan
50- El-Bais: peygamber gönderen, mahşerde, ölüleri dirilten
49- El-Mecid: Zatı şerefli, nimeti, ihsanı sonsuz
48- El- Vedud: İyiliği seven, iyilik edene ihsan eden Sevgiye layık olan
47- El-Hakim: Her şeyi hikmetle yaratan
46- El-Vasi: Rahmet ve kudret sahibi, ilmi ile herşeyi ihata eden
45- El-Mucib: Duâları kabul eden
44- Er-Rakib: Her varlığı her an gözeten
43- El- Kerim: Keremi bol, karşılıksız veren
42- El-Celil: Celal ve azamet sahibi olan
41- El-Hasib: Kulların hesabını en iyi gören
40- El-Mukit: Her çeşit rızkı yaratan
39- El-Hafiz: Herşeyi koruyucu olan
38- El-Kebir: Büyüklükte benzeri yok
37- El-Ali: Yüceler yücesi
36- Eş-Şekur: Az amele, çok sevab veren
35- El-Gafur: Affı, magfireti bol
34- El-Azim: Büyüklükte benzeri yok
33- El-Halim: Cezada, acele etmez, hilm sahibi
32- El-Habir: Her şeyden haberdar
31- El-Latif: Lütfeden, her şeye vakıf
30- El-Adl: Mutlak adil, yerli yerinde yapan
29- El-Hakem: Mutlak hakim, hakkı bâtıldan ayıran
28- El-Basir: Gizli açık, herşeyi çok iyi gören
27- Es-Semi: Mükemmel işiten
26- El-Müzil: Dilediğini zillete düşüren
25- El-Muız: Dilediğini aziz eden
24- Er-Rafi: Şeref verip yükselten
23- El-Hafıd: Kâfir ve facirleri alçaltan
22- El-Basıt: Rızıkları genişleten, ruhları veren
21- El-Kabıd: Rızıkları daraltan, ruhları alan
20- El-Âlim: Gizli açık, geçmiş, gelecek, herşeyi, ezelî ve ebedi ilmi ile çok iyi bilen
19- El-Fettah: Her türlü sıkıntıları gideren
18- Er-Razzak: Her varlığın rızkını veren
17- El-Vehhab: Karşılıksız nimetler veren
16- El-Kahhar: Her istediğini yapacak gücte
15- El-Gaffar: Günahları mağfiret eden
14- El-Musavvir: Varlıklara suret veren, onları birbirinden ayıran özellikte yaratan
13- El-Bari: Herşeyi kusursuz yaratan
12- El-Halık: Yaratan, yoktan var eden
11- El-Mütekebbir: Büyüklükte eşi yok
10- El-Cebbar: Dilediğini yapan ve yaptıran
9- El-Aziz: Mutlak galip, karşı gelinemiyen
8- El-Müheymin: Her şeyi görüp gözeten, her varlığın yaptıklarından haberdar olan
7- El-Mümin: İman nurunu veren
6- Es-Selam: Her türlü tehlikelerden selamete çıkaran
5- El-Kuddüs: Her noksanlıktan uzak
4- El-Melik: Yaratıcı, kainatın sahibi
3- Er-Rahim: Ahırette, müminlere acıyan
2- Er-Rahman: Dünyada bütün mahlukata merhamet eden, şefkat gösteren, ihsan eden
1- Allah: Her ismin vasfını ihtiva eden öz adı
Kısa Esmaül Hüsna anlamlarıEsmaül Hüsnanın anlamları kısa


YASAL UYARI
Gizlimi.com sitemizin içerisinde yer alan tüm içeriklerin telif hakları içeriklerin sahiplerine ve/veya yasal temsilcilerine aittir. Gizlimi.com da yer alan ve telif hakkı ihlaline neden olan bir içeriği,dosyayı,kodu kaldırmamıza yardımcı olmak için lütfen bize iletişim bölümümüzden bildiriniz. Dosya en geç 24 saatte kaldırılacaktır.

5846 sayılı kanunun 25. maddesinin ek 4. maddesine göre hakkı ihlal edilen öncelikle üç gün içinde ihlalin durdurulmasını istemek zorundadır.Gizlimi.com 'da yayınlanan diğer yazıların, materyallerin, resimlerin, kodların, şekillerin her türlü elektronik ve gerçek ortamda yayın hakkı (aksi ilgili sayfalarda ayrıca belirtilmediği sürece) Gizlimi.com 'a aittir. Bu materyaller, kaynak gösterilmek ve link verilmek koşuluyla kopyalanabilir.

 

EN GÜZEL DUALAR