• Yazıtipi boyutunu arttır
  • Varsayılan yazıtipi boyutu
  • Yazıtipi boyutunu azaltır
Gizli ilimler
Home ÖLÜM VE ÖTESİ Ölüm Anında Takınılması Güzel Haller

Ölüm Anında Takınılması Güzel Haller


Google Adsense Politikaları -
Bu Reklam İçin Rahatsızlık Bildir

Son demlerini yaşayan bir kimsenin yapması gerekenler; huzur ve sükûn içinde olması; çırpınma yırtılma debelenme gibi davranışlarda bulunmaması kelime-i şehâdet getirmesi ve Allah'a hüsnüzan içinde bulunmasıdır (O'na kavuşacağına sevinmesidir).
Ölüm Anında Azalarda Görülen Güzel Haller
Bu hususta Hz. peygamber (s.a.v) buyurmuşlardır ki: "Ölen bir kişinin durumunu şu üç hususta inceleyin; alnından terler sızdığı gözlerinden yaşlar aktığı ve dudakları kuruduğu zaman. İşte bu hal Allah'ın kendisine inen bir rahmetidir. Boğazı sıkılmış biri gibi hırlar rengi kıpkırmızı olur ve dudakları da morarmış olursa bu da Allah'ın kendisine inen bir azabıdır. "73
Ölüm Anında Dilde Görülen Güzel Haller: Kelime-i Şehâdet
Ölmek üzere olan birinin kelime-i şehâdet getirmesi hayra alâmettir. Ebû Saîd-i Hudrî'den (r.a) rivayet edilen bir hadiste Resûlullah (s.a.v)
73 Müttakî-i Hindî Kenzü'l-Ummâl nr. 42178; Süyûtî Şerhu's-Sudûr s. 59; Şevkânî el-Fevâidü'l-Mecmûa 367. Ayrıca bk. Tirmizî Cenâiz 10; ibn Mâce Cenâiz 5; Nesâî Cenâiz 5; Ahmed b. Hanbel el-Müsned 5/350; Hâkim el-Müstedrek 1/361; Hakîm-i Tirmizî Nevâdirü'l-Usûl nr. 85.

"Ölülerinize (ölmek üzere olanlara) lâ ilahe illallah zikrini telkin edin"74 buyurmuştur.
Huzeyfe'nin (r.a) rivayetinde "...Çünkü kelime-i tevhid geçmiş günahları silip yok eder" kısmı da vardır.
Hz. Osman'ın (r.a) rivayetinde ise Resûl-i Ekrem (s.a.v) şöyle buyurmuştur:
"Allah'tan (c.c) başka ilâh olmadığını bilerek ölen kimse cennete girer."7S
Ubeydullah (r.a) bu rivayete "Ölmek üzere olan kişi şe-hâdetgetirirken..."76 ilâvesini de eklemiştir.
Hz. Osman (r.a) der ki: "Son anlarını geçiren birine lâ ilahe illallah zikrini telkin edin. Çünkü dünyadaki son anlarını bu kelimelerle bitiren kişinin âhiretteki azığı (mükâfatı) muhakkak cennet olur."
Hz. Ömer (r.a) demiştir ki: "Ölmek üzere olan hastalarınızın yanlarında bulunun onlara Allah'ı (c.c) hatırlatın. Çünkü onlar sizin göremediklerinizi görürler. Onlara lâ ilahe iiiallah zikrini telkin edin."
Ebû Hüreyre (r.a) anlatıyor: Resûlullah'ın (s.a.v) şöyle dediğini işittim: "Bir gün Azrail ölmek üzere olan birinin yanında hazır bulunduğu bir sırada kalbini yokladı orada bir şey bulamayınca çenesini ayırarak diline baktı; onu ucu bir tarafa yapışmış kelime-i tevhidi söylerken bulur. İşte o adam ihlâs kelimesini (lâ ilahe illallah zikrini) söylemesi sebebiyle affedildi."77
74 Müslim Cenâiz 1; Tirmizî Cenâiz 7; Ebû Davud Cenâiz 20; Nesâî Cenâiz 4; Ibn Mâce Cenâiz 3. Huzeyfe (r.a) rivayeti için bk. Deylemî Müsnedü'l-Firdevs nr. 5450.
75 Ahmed b. Hanbel el-Müsned 1/65; ibn Hibbân es-Sahîh nr. 201; Ebû Avâne el-Mûsned nr. 10-12; Bezzâr el-Bahrü'z-Zehhâr nr. 415.
76 Beyhakî Şuabü'l-imân nr. 7; Hatîb Târîhu Bağdat 2/221; Heysemî Mecmau'z-Ze-vâid nr. 20.
77 Hatîb Târihu Bağdat 9/125; Beyhakî Şuabü'l-imân nr. 9235; Müttakî-i Hindî Ken-zü'l-Ummâl nr. 1770.

Ölmek üzere bulunan kişiye telkin veren kişi bunda fazla ısrarcı olmamalı son derece nazik davranmalıdır. Çünkü çoğu zaman bu durumdaki kişilerin dilleri dönmeyebilir ve ona zorla şehâdet veya lâ ilahe illallah kelimesini söy-letmeye çalışmak ona ağır gelebilir ve o anda bir şey söylemekten hoşlanmayabilir. Böyle bir zorlama onun için kötü bir ölüme sebep olabilir bundan kaçınılmalıdır.
Ölmek üzere olan birine lâ ilahe illallah zikrini telkin etmekten maksat onun Allah'ı düşünmesini sağlayarak ruhunu teslim etmesini temin etmektir. Kalbinde bir olan Hakk'ı istemekten başka bir şey kalmayınca ölüm ile beraber dostuna kavuşması kendisi için nimetlerin en büyüğü olur.
Ama o anda kalbi hâlâ dünya muhabbetine bağlı kalmış ve onun lezzetlerini yitirme endişesi taşıyorsa bununla beraber tevhid kelimesi sadece dilinin ucunda dolaşıp kalbine nüfuz etmemişse işte o zaman kişi ilâhî takdirin tehlikesi altına girer. Çünkü sadece dilin hareket etmesi pek de makbul değildir fakat Allah (c.c) bir ihsanda bulunup kabul ederse bu müstesnadır.
Ölüm Anında Allah'a Hüsnüzanda Bulunmak
Son nefesleri verirken Allah'a karşı hüsnüzanda bulunmak (O'na kavuşacağı için sevinmek ve Allah'ın rahmet ve ihsanının bol olduğuna inanmak) güzel bir şeydir. Biz bu konuyu Recâ kitabında teferruatıyla anlatmıştık. Ölüm anında Allah'a hüsnüzanda bulunmanın fazileti hakkında rivayet edilen pek çok hadis ve haber vardır.
Sahabeden Vasile b. Eska' (r.a) bir hastanın ziyaretine gitmişti. Ona "Allah'a olan zannını bana anlatır mısın? O'nun sana ne şekilde muamelede bulunacağını düşünüyorsun?" diye sordu. Hasta "Günahlarım gırtlağıma kadar dayanmış helak olmak üzereyim ama hâlâ rabbimin rahmetinden ümidimi kesmiş değilim" diye cevap verince Vasile (r.a) tekbir getirdi onunla beraber ev halkı da tekbir getirdi. Vasile (r.a) tekrar Allahüekber dedikten sonra "Ben Resûlullah'ın (s.a.v) şöyle dediği işittim" diyerek şu hadis-i şerifi nakletti:
"Allah Teâlâ buyurur ki: Ben kulumun zannı üzereyim; o halde beni dilediği gibi düşünsün."78
Hz. peygamber (s.a.v) son anlarını yaşamakta olan bir gencin yanına girdi ve ona "Kendini nasıl hissediyorsun?" diye sordu. Genç "Allah Teâlâ'dan ümidimi kesmedim lâkin günahlarımdan ötürü korkuyorum" dedi. Bunun üzerine Allah Resulü (s.a.v) şöyle buyurdu:
"Bu korku ile ümit hali şu ölüm anında hangi kulun kalbinde bir arada bulunursa Allah Teâlâ ona umduğunu verir korktuğundan emin kılar."79
Sabit b. Eslem-i Bünânî (rah) şöyle anlatmıştır: "Aklı. hep oyun ve eğlencede olan bir genç vardı. Annesi her zaman kendisine öğütlerde bulunur ve 'Oğlum senin bir günün vardır o günü aklından çıkarma!' derdi. Bir gün kendisine Allah'ın emri gelip çatarak ölüm döşeğine düştüğünde annesi onun üzerine kapandı ve 'Yavrucuğum işte ben seni her dâim oyun ve eğlenceden sakındırarak senin bir günün var dediğim gün bugündür' dedi. Oğlu 'Ey anneciğim! Benim ihsanı ve keremi bol bir rabbim var. Ben öyle
78 Ahmed b. Hanbel el-Müsned 3/491; Taberânî el-Mu'cemü'l-Kabîr 22/211; el-Ev-sat nr. 7947; Beyhakî Şuabû'l-İmân nr. 1005-1006; ibn Asâkir. Târîhu Medîneti Dı-maşk 14/441; 15/373 65/114-116. Hadisin bir başka rivayetinde şu ifadeler de vardır: "Ben kulumun beni zannı üzereyim eğer hayırlı şeyler düşünürse kendisi için hayır; yok kötü şeyler düşünürse kendisi için şer olur." ibn Asâkir ölüm döşeğindeki hastanın tabiînden Ebü'l-Esved olduğunu kaydeder (bk. a.g.e. 15/373).
79 Tirmizî Ceiıâiz 11; ibn Mâce Zühd 31; Ahmed b. Hanbel Kitâbü'z-Zühd nr. 132; Süyûtî Şerhu's-Sudûr s. 51.
ümit ediyorum ki rabbim beni bugün o ihsanlarının bir kısmından mahrum etmeyecek' dedi."
Sabit b. Eslem-i Bünânî (rah) demiştir ki: "Allah Teâlâ o gence kendisine duyduğu hüsnüzannmdan dolayı mağfiret etti."
Câbir b. Vedâa anlatıyor: "Devamlı hareketli ve neşeli şen şakrak bir genç vardı. Bir gün geldi ölüm döşeğine düştü. Annesi baş ucuna gelerek 'Oğlum bana vasiyet edeceğin bir şey var mı? diye sordu. Oğlu 'Yüzüğüm anne...Ben öldüğüm zaman sakın onu parmağımdan çıkarmayın. Çünkü onda Allah'ın adı yazılı. Belki onun hürmetine Allah Teâlâ beni bağışlar' dedi.
Delikanlı defnedildikten sonra kendisini rüyasında gören bir kişiye 'Anneme söyleyin ki yüzüğümün üzerinde yazılı olan kelimenin faydasını gördüm; Allah Teâlâ beni bağışladı' dedi."
Mu'temir b. Süleyman şöyle anlatmıştır: "Babam son anlarını yaşarken bana 'Ey Mu'temir! Bana Allah'ın kullarına tanıdığı kolaylıklardan bahset içimde olan güzel niyetlerimle Allah Teâlâ'ya kavuşmayı arzuluyorum' dedi."
Salih insanlar ölüm döşeğinde olan kişinin rabbinden güzel beklentiler içinde olmasını sağlamak amacıyla yapmış olduğu iyi amellerinden söz edilmesini güzel bulmuşlardır.
YASAL UYARI
Gizlimi.com sitemizin içerisinde yer alan tüm içeriklerin telif hakları içeriklerin sahiplerine ve/veya yasal temsilcilerine aittir. Gizlimi.com da yer alan ve telif hakkı ihlaline neden olan bir içeriği,dosyayı,kodu kaldırmamıza yardımcı olmak için lütfen bize iletişim bölümümüzden bildiriniz. Dosya en geç 24 saatte kaldırılacaktır.

5846 sayılı kanunun 25. maddesinin ek 4. maddesine göre hakkı ihlal edilen öncelikle üç gün içinde ihlalin durdurulmasını istemek zorundadır.Gizlimi.com 'da yayınlanan diğer yazıların, materyallerin, resimlerin, kodların, şekillerin her türlü elektronik ve gerçek ortamda yayın hakkı (aksi ilgili sayfalarda ayrıca belirtilmediği sürece) Gizlimi.com 'a aittir. Bu materyaller, kaynak gösterilmek ve link verilmek koşuluyla kopyalanabilir.

 

EN GÜZEL DUALAR