• Yazıtipi boyutunu arttır
  • Varsayılan yazıtipi boyutu
  • Yazıtipi boyutunu azaltır
Gizli ilimler
Home NE NEDİR? Beden Dili Nedir?

Beden Dili Nedir?


Google Adsense Politikaları -
Bu Reklam İçin Rahatsızlık Bildir

Beden Dili Nedir?İnsanlarda çehre, yüz şekilleri, muhtelif azaların halleri, şekil ve tavırları, ses ve yürüme tarzları ve hareket gibi hallerine ahlâk ve tabiate delâlet ve işaret olduğu eskiden beri beyan edilmekte ve bildirilmektedir.

Mezkûr eserlerin mütalâasından açıkça anlaşıldığı veçhile âza şekillerinin ahlâk ve tabîatlere delâleti yüzde doksan sekiz nisbetinde doğru olup, yüzde ikiyi de istisnalar teşkil ederlerse bu da azanın tenasübüne (uygun, güzel oluşuna) göre, hükmedilmek icab eyleyeceğine binâen haddi zâtında istisna addedilmek lâzım gelmez.

Beden Dili görünüşde havass ile münasebeti yok gibi görünürse de hakikatte az çok münasebeti vardır. Çünkü Havass: Manevî bir terbiyedir. Beden terbiyesinin halleri ve şekilleri cisme te'siri olduğu ve birçok uygunsuzluklann busayede giderilebildiği gibi manevî terbiyenin de ahlâk ve ma'neviyata te'siri ve birçok fena huyların da bu tesiri ile mümkün olacağı muhakkaktır.

İşte bu münasebetten dolayı burada Beden Dili hakkındaki beyanatın en doğru, en muteber olanını sizlere arzetmiş bulunuyoruz.

Uzun boy: Hamâkat ve sadeliğe, ahmak ve bönlüğe delâlet eder.

Kısa boy: Zekâya, hilekârlığa, fitneye,

Orta boy: Güzel ahlâka, temiz kalbliliğe ve pâklığa

Sert saç: Akıl ve cesarete ve cür'ete

Yumuşak saç: Yılışıklığa, korkaklığa, cesaretsizliğe

Sarı saç: Kibr ü gurura, gadap ve hiddete

Siyah saç: Sabır ve sükûnete, halîm ve selîm olmaya

Kumral saç: Her cihetten, her yönden güzel tabiate ve letafete, güzellik ve hoşluğa ve mülâyimliğe

Az ve seyrek saç: Zarafet, letafet ve irfana yani temizlik, güzellik, hoşluk ve mârifetliliğe

Sık ve çok saç: Fehim ve idrâkin azlığına yani anlayışsızlığa

Küçük baş: Aklın azlığına ve sır saklamamaya

Büyük baş; Aklın ve zekânın çokluğuna

Yassı tepe baş: Lâkayd olup keder ve gam taşımamağa

Yanlardan basık baş: Huyu ve tabiatı dar ve kesirül hiddet yani çok hiddetli olmaya

Yumru ve yüksek alın: Emânete ve çok dirayetli olmaya

Yassı ve düz cephe: Huyunun kötü olmasına ve sık sık hasta olmasına

Mûtedil cebhe: Akl-ı selîm ve îtidal-i ef'âle yani işlerinin, fiillerinin orta halli olmasına

Daima buruşuk cebhe: Olgunluğa ve çok tefekkür etmeye

Geniş alın: Fehim ve idrâke yani anlayışlı olmaya

Enliliğine geniş cebhe: Kerem ve sehâvete

Kaşı arası çatık: Her zaman gam ve kasâvetle düşünceye

Kaş ucu sivri: Fitnekârlığa, hilebazlığa

Kalın kaş: Gam ve gussanın çokluğuna

İki arası açık kaş: Hüsn-ü cemâle, letafet-i sîmaya yani güzel cemâle, güzel sîmaya

Uzun kaş: Kibir ve gurura ve büyüklüğe

Mukavves (Yay şeklinde kaş): Veçhen ve ahlâken, yüz ve çehresinin ve ahlâkının dilberliğine

Büyük kulak: Cehalet ve tenperverliğe

Küçük kulak: Hırsızlığa, mal ve esrar sârıklığına

Mutedil kulak: Doğru, metin ve müstekıym olmaya

Çukur göz: Taazzum ve tekebbüre ve gurura yani büyüklenmeye, kibirlenmeye, gururlanmaya

Siyah göz: Tabiatinin itaat ve inkıyâda meyilli olmasına

Kumral göz: Şecâat ve cesarete

Ela göz: Edeb ve terbiyeye kabiliyeti olmaya

Mavi göz: Feraset ve şiddeütli zekâya

Çini mavi göz: Son derece muzır olmaya

Küçük göz: Tabiati hafif meşrep olmaya

Büyük göz: Ahlâk ve tabiatinin zarafetine

Yumru göz: Sahibinin fevkalâde hasûd olmasına

Mu'tedil göz: Sevimli ve hayırhâh yani hayır ister olmaya

Kıpık göz: Uğursuzluğa

Baygın göz: Kalb ve yürek hırsızlığına

Noktalı göz: Çok nazarı değen bir kimse olmasına

Tek göz: Muzır ve fitnekâr ve hasudluğa

Şaşı göz: Uğursuzluğa

Güler göz: Fevkalâde hayırlılığa

Sık ve uzun kirpik: Bî bedel (bedelsiz),misli olmaylan güzelliğe

Büyük yüz: Hamâkat ve adem-i idrâke (ahmaklık ve idraksizliğe)

küçük yüz: Kibir (büyüklük) ve gurura

Yumru yüz: Buhul ve hastalığa

Yassı yüz: Sade dil yani bön olup çabuk kanarlığa

Zayıf yüz: Hilekârlığa

Enli yüz: Ahlâkı ve tabiatı ağır olmaya

Uzun yüz: Çok yalan söylemeye

Geniş yüz: Sözlerinin ekserici acı olmaya

Müdevver çehre: En makbul olup, güzel hal ve güzel ahlâka

Beyaz beniz: Sahibinin edebli ve terbiyeli olmasına

Esmer beniz: Sevimliliğe, hoşluğa ve güzelliğe

Sarı beniz: Hastalığa, illetli olmaya

Siyaha meyilli beniz: Hilekârlığa, şefkat ve merhametin yokluğuna

Beyaz ve pembe beniz: Gayet güzellik ve hoşluğa

Uzun burun: Fehim ve idrâkin azlığına yani idrâk ve anlayışsızlığa

Kısa burun: Sahibinin çok korkaklığına

Burun ucunun topak olması:yeyip içmeye meyil edici olmaya ve sefahete

Burun ucunun esmere yakın olması: İnad ve ısrara

Burun deliğinin geniş olması: Kibir ve hasede delâlet eder.

Burun kanatlarının açık olması: sahibinde kahır ve fesadın mevcut olmasına

Yassı ve geniş burun: Şehvetin çokluğuna ve şiddetle cimaâ meyledici olmasına

Eğri burun: Sahibinin himmet erbabı olduğuna

Küçük ağız: Güzelliğe ve ferasete

Büyük ağız: Kuvvet ve şecaate

Eğri ağız: Uğursuzluğa ve talihsizliğe

Erkekte ince ses: Şehvetperestliğe. şiddetle meyledici olmaya

kadında kalın ses: Çok yalan söylemeye

Erkekde kaba ses: Himmet sahibi olmaya

Çatal ses: Sahibinin sû-i zanna meyilli olmaya

Sür'atli söz: Fehim ve idrakin yüksekliğine

Çok gülmek: Hayasız ve terbiyesizliğe

Güler yüz: Herkesçe muteber ve sevimli olmaya

İnce dudak: Söz anlar ve zeki olmaya

Kalın dudak: ağırlık, sertlik ve katılığa

İri diş: Ekseriya fenalık etmeye şiddetle meyledici olmaya

Küçük diş: Hafif mizaç, hafif meşreb olmaya

Orta diş: Doğruluk ve safaya

Sivri çene: Hafif akla, aklının hafifliğine

Ekli çene: Tabiatinin kaim, kaba ve sert, katı olmasına

Mutedil çene: Akıl ve ferasete

Sık sakal:boşboğazlığa delâlet eder.

Siyah ve seyrek sakal: Zekâya ve ferasete

Kılsız köse:hileye haddinden fazla meyilli olmaya

Değirmi sakal: Sahibinin ehl-i kemâl, olgun kimse olduğuna

Kalın ense: Akılsızlık, bönlük illetine

Uzun boyun: Akıl ve. idrâkin azlığına

Kalın boyun: Gece gündüz ekledici (yeyici) olmaya

Kısa boyun: Çok hilekârlığa delâlet eder.

Mutedil boyun; Hayır düşünücü olmaya

Sivri omuz: Sahibinin hırsız ve fenalık edici olmasına

Eğri omuz: Eğri işler işlemeye

Kısa omuz: Belâhet ve hamâkate, akılsız ve ahmaklığa

Düşük omuz: Sefâhet ve rezalete şiddetle meyilli olmaya

Mutedil omuz: dirâyet ve firasete, zekâvete

Kısa kol: Sahibinin şer ehli olmasına

Uzun bilek: Fevkalâde kerem ve sehavetli olmaya

Küçük el: El işlerinde meharet ve iktidara

Büyük el:katı tabiatlı olmaya

Uzun el: İstikamet ve sadakatin doğruluğun yokluğuna

Uzun parmak: Hüner ehli ve fen sahibi olmaya

Kısa parmak: Beceriksizliğe

Yumuşak parmak: Zekâvete, zeki olmaya ve işgüzarlığa

Geniş tırnak: Hayırlı ve sevimli olmaya

Yumru tırnak: Merhametsizliğe ve şefkatsizliğe

Yassı ve düz tırnak: Eli her işe gelir olmaya

Çıkkın göğüs: Fena huyluluğa

Dar göğüs: Gece ve gündüz gam kin olmaya

Geniş göğüs: Gönlü daima şen ve şâtır olacağına

Göğüsde ve omuzda kıl: Kesret-i şehvete, şehvetin çokluğuna

Kadında büyük meme: Sütün azlığına

Kadında küçük meme: Sütün çokluğuna

Kadında mutedil meme: Kocasına sadık ve muhib olmaya, kocasına muhabbet edici olmaya

Kadında yumuşak meme: Canın ve ruhun letâfetine, canın ve ruhun güzelliğine, hoşluğuna

Kadında katı meme: Kuvvet ve gılzete

Yassı arka: Sefahetle iştigal etmeye

Geniş arka: Ahlâk ve tabiatinin güzelliğine

Tombul arka: Fevkalâde kuvvet ve metanete

İnce bel: Şekil ve hey'etinin zarafetine

Büyük karın: Gibâvet ve ahmaklığa, akılsız, anlayışsızlık ve bönlüğe

Geniş ve kısa karın: Çok bedhuyluğa (kötü huylu) olmaya

Küçük karın: Zarafet ve letafete (güzellik ve hoşluğa)

Uzun bacak: Fevkalâde hayâ ve hıcâba

Kısa bacak: Mütereddit tabiatli olmaya

Ayak parmağında uzunluk: Hiddetli fehim ve şiddetli idrâke

Yukarıda beyan edilen ve işaret olunan beden âzalarının büyüklük ve küçüklüğü, uzunluk ve kısalık halleri vücudun tenasübüne, vücudun uygunluğuna bozukluk ve eksiklik verecek derecede olursa karşılarında yazılı müsaviye delâlet eder. Çünkü tenâsübü (uygunluğu) bozmayacak, eksiklik getirmeyecek derecedeki hususî hallere itidal demektir ki her şeyde lâzım olan ve istenen de odur.

Not:Meselâ bütün Beden Dillerinde uzun boyu hamakate (ahmaklığa ve sadeliğe) delil olarak (delâlet ettiği) gösterilmiştir. Ancak her boyu uzun olan ahmak ve sâde dil değildir. Vücudu iri, kemikleri kalın velhasıl eni boyu mütenâsib olan bir kimsenin boyunun uzun olması ahmak olduğuna işaret ve delâlet etmez. Belki ahmaklığa delâlet eden uzun boy, ince, uzun ve vücudun eni ile uygun olmayan uzunluktur. İşte bu noktaya dikkat edilmek şartıyla vücudun şekillerinden hemen bütün insanların ahlâk ve tabiatine delâlet edeceği arz ve izah edilmiştir.

Alıntıdır..
YASAL UYARI
Gizlimi.com sitemizin içerisinde yer alan tüm içeriklerin telif hakları içeriklerin sahiplerine ve/veya yasal temsilcilerine aittir. Gizlimi.com da yer alan ve telif hakkı ihlaline neden olan bir içeriği,dosyayı,kodu kaldırmamıza yardımcı olmak için lütfen bize iletişim bölümümüzden bildiriniz. Dosya en geç 24 saatte kaldırılacaktır.

5846 sayılı kanunun 25. maddesinin ek 4. maddesine göre hakkı ihlal edilen öncelikle üç gün içinde ihlalin durdurulmasını istemek zorundadır.Gizlimi.com 'da yayınlanan diğer yazıların, materyallerin, resimlerin, kodların, şekillerin her türlü elektronik ve gerçek ortamda yayın hakkı (aksi ilgili sayfalarda ayrıca belirtilmediği sürece) Gizlimi.com 'a aittir. Bu materyaller, kaynak gösterilmek ve link verilmek koşuluyla kopyalanabilir.

 

EN GÜZEL DUALAR