Gizli ilimler Sitesi

  • Yazıtipi boyutunu arttır
  • Varsayılan yazıtipi boyutu
  • Yazıtipi boyutunu azaltır

Füccar Nedir? Füccar Cengi


KUREYŞ ile Hevazin kabilesi arasında geçmiş bir vuruşmadır ki her türlü çarpışmadan vazgeçilmesi kerhen haram aylardan olduğu için Füccar günleri adını almıştır.
584 Milâdi yılında ve Peygamberin onüç yaşındayken başlamış ve dokuz yıl sürmüştür. Bu cengin ikinci safhasına Hazreti Muhammed on altı yaşında olduğu halde katılmıştır. Bir hadiste, "Füccar gününde amcalarına ok veriyordum ve kendim de ok atıyordum" denmektedir...

 

Rüyada Ölüden Bir Şey Alıp Vermek

Bazı tabircilere göre, ölüden bir şey almak; iyi, vermek; fenadır. Ölüden zehirli yahut sokucu bir şey almak iyi değildir. Ölünün kötü bir şey yaptığını görmek; onun ahiret hayatı için iyi değildir.Ebu Said'ül Vaaz diyor ki: Bir ölüden iyi bir şeyler alanın; rızkı genişler, hayra nail olur. Ölünün kendisine sarık verdiğini gören, makam sahibi olur. Fakat, meyyitin takke vermesi, zarar ve sonunda iyileşilecek bir hastalıktır. Ölüden bal almak; ümit edilmeyen yerden mal kazanmaktır. Bir ölünün kendisine ilim öğrettiğini gören, dinde salaha (kurtuluşa) erer. Vefat etmiş amcasından veya halasından bir şey alan, mirasa konar. Selamete çıkar. İbn-i Şirin demiştir ki: Bir ölünün kendisine yıkanmış bir elbise verdiğini gören, zengin olur. Bir ölünün kendisine verdiği elbiseyi giydikten sonra çıkarıp ölüye iade ettiğini görenin ailesinden biri vefat eder. Şayet rüya sahibi elbiseyi geri vermezse, mal kazanır. Ölünün, verdiği elbiseyi geri istemesi; onun duaya ihtiyacı olduğuna işarettir. Bir ölünün eski elbisesini verdiğini gören, fakir düşer. Ölünün kendisi Kur'an veya dinle ilgili başka bir kitap verdiğini gören, ibadet ve hayra muvaffak olur. Meyyite bir şey satmak; o maddenin pahalanacağına delalettir. Ölünün kendisine verilen bir şeyi reddetmesi; zararla yorumlanır.
Rüyada ölüden bir şey alıp vermek görürseniz ne anlama gelir
 

FEZÂİL-İ ESHÂB BAHSİ

Vehhâbîlerden ba’zısı, (Biz de Ehli sünnet mezhebindeyiz, Hanbelî mezhebindeyiz) diyorlar. Bu sözleri, Mu’tezile sapık fırkasında olanların, (Biz de, Ehl-i sünnetiz. Hanefî mezhebindeyiz) demelerine benzemekdedir. Ehl-i sünnet olmıyanların Cehenneme gideceklerini bildikleri için, böyle söylüyorlar. Hâlbuki, yalnız amellerinin, yalnız işlerinin bir mezhebe uygun olması, o mezhebden olmak değildir. Bir mezhebe tâbi’ olmak için, hem i’tikâdın, hem de amelin, o mezhebe uygun olması lâzımdır. Dört mezhebin i’tikâdı, birbirlerinin aynıdır. Dördü de, Ehl-i sünnet i’tikâdındadır. Bir kimsenin hanefî veyâ hanbelî mezhebinde olabilmesi için, evvelâ Ehl-i sünnet i’tikâdında olması lâzımdır. Vehhâbîler Ehl-i sünnet i’tikâdında değildirler.]
Vehhâbîlik düşünceleri, 1150 [m. 1737] senesinde Arabistân yarım adasında ingilizler tarafından ortaya çıkarıldı. İngiliz plânlarını yaymak için, çok müslimân kanı akıtdılar. Şimdi de, her memleketde (Râbitatül-âlemil islâmî) dedikleri merkezler kurarak ve sayısız altın saçarak, câhil din adamlarını avlıyor. Bunlar vâsıtası ile müslimânları şaşırtıyorlar. Bindörtyüz senedir islâmiyyeti savunmuş olan Ehl-i sünnet âlimlerini ve bunların hâmileri olan Osmânlıları kötülüyor. Bu âlimlerin naslardan çıkardıkları doğru bilgilere yanlış diyorlar.
[Eshâb-ı kirâmın hepsini sevenlere ve onların yolunda olanlara (Ehl-i sünnet) denir. Bir kısmını severiz deyip çoğunu sevmiyene (Şî’î) denir. Eshâb-ı kirâmın hepsine düşman olanlara (Râfizî) denir. Eshâb-ı kirâmın hepsini severiz diyen, fekat ba’zı şeylerde hiç birine uymıyan kimseye (Vehhâbî) denir. Sapık din adamı Ahmed ibni Teymiyyenin fikrleri ile, ingiliz câsûsu Hempherin yalanlarının karışımına (Vehhâbîlik) denir. Bu inanışlarına uymıyan, Ehl-i sünnet olan müslimânlara kâfir diyorlar. [Bu sözleri ile, kendileri kâfir oluyorlar.]
Onun ardınca, Evliyânın efdali, Alî “kerremallahü vecheh ve radıyallahü anh”dır. Hilâfeti, ümmetin icmâ’ı ile sâbitdir. Resûlullahın dâmâdıdır. Kızı hazret-i Fâtıma “radıyallahü anhâ” anamızı, ona tezvîc etmişdir. Tarîkat ilminde mâhirdir. Bir gulâmı var idi. Birgün, gulâmı murâd eyledi ki, şu efendimi tecribe edeyim. Vaktâ ki, hazret-i Alî “radıyallahü teâlâ anh”, dışarıda idi. Gulâmın yanına gelip bir hizmet buyurdu. Gulâm sükût eyledi. Ondan sonra, hazret-i Alî “kerremallahü vecheh” gulâma, yâ gulâm! Ben sana ne yapdım ve hâtırın neden münkesir oldu ve benim neyimden incindin, dedikde, gulâm, sen bana bir şey yapmadın. Ben senin kulunum. Murâdım seni tecribe etmekdi. Hakkiyle Velîsin, dedi.
Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” ona iki kızını verdiğinden ötürü, Osmân-ı Zinnûreyn denildi. Zinnûreyn, iki nûr sâhibi demekdir. Ma’rifet ilminde mâhirdir.
İkinci kızını verdikde, hazret-i Osmânı “radıyallahü teâlâ anh” gâyet medh etmişdi. Tezvîc etdikden sonra kızı: (Ey benim gözümün nûru babam! Hazret-i Osmânı gâyet medh eylediniz. Buyurduğunuz kadar değil!) dedikde, Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” hazretleri kızına: (Ey benim kızım! Hazret-i Osmândan gökdeki melekler hayâ ederler!) buyurdu.
Onun ardınca, Evliyânın efdali hazret-i Osmân-ı Zinnûreyn “radıyallahü anh”dır. Hilâfeti hakdır, doğrudur. Ümmetin icmâ’ı ile sâbitdir. Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem”, ona birbiri ardınca, iki kızını vermişdir. İkinci kızı vefât etdikde, (Bir kızım dahâ olsaydı, ona verirdim!) buyurmuşdur.
Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” hazretleri, (Hak ile bâtılı ayırd edici, Ömerdir) buyurdu.
Onun ardınca, Evliyânın efdali, hazret-i Ömer “radıyallahü anh”dır. Hilâfeti, ümmetin icmâ’ı ile sâbitdir. İslâm ilmlerinde mâhirdir. Birgün, Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” hazretlerine, bir münâfık ile bir yehûdî, da’vâ ile geldiler. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” hazretleri, da’vâlarını dinledi. Hak, yehûdînin lehinde çıkdı. O münâfık râzı olmayınca, Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” o vakt, onlara: (Ey kişiler! Ömere varın, sizin da’vânızı görsün!) diye buyurdu. Onlar, hazret-i Ömere “radıyallahü teâlâ anh” geldiler. Neye geldiniz? dedi. Münâfık, bu yehûdî ile, da’vâm vardır, dedi. Hazret-i Ömer “radıyallahü teâlâ anh” buyurdu ki, sâhib-i islâmiyyet var iken, ben bu da’vâyı, nasıl göreyim? Münâfık dedi ki: Biz Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem”e vardık, da’vâyı yehûdîye hükm eyledi. Ben râzı olmadım! Hemen Ömer “radıyallahü anh” onlara siz bekleyin, ben da’vânızı, şimdi hâl edeyim dedi ve içeriye gitdi. Biraz sonra, eteğinin altında, bir satırla, bunların yanına geldi, satırı çekdiği gibi o münâfıkın kellesini uçurdu ve (Resûlullahın hükmüne râzı olmayanın hâli budur) dedi. İşte bundan dolayı, kendisine Ömer-ül-Fârûk “radıyallahü teâlâ anh” denildi.
Cümle Velîlerin efdali, en üstünü, hazret-i Ebû Bekr-i Sıddîkdır “radıyallahü teâlâ anh”. Hilâfeti hakdır. Onun birinci halîfe olduğu, ümmetin icmâ’ı ile sâbitdir. Resûlullahın “sallallahü aleyhi ve sellem” kayın babasıdır. Kızı Âişe “radıyallahü anhâ” anamızı, Resûlullaha “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” tezvîc eylemişdir. Hakîkat ilminde mâhirdir. Cümle malını hak yoluna sarf etdi. Tâ ki, bir habbesi kalmadı. Beline, hurma lifinden örtü giydi. Cebrâîl “aleyhisselâm” dahî onun giydiği gibi giyerek, Resûlullaha geldi. Resûl, onu bu hâlde görünce, (Yâ karındaşım Cebrâîl! Ben seni, bu hâlde hiç görmemişdim. Bu hâl ne acebdir) diye buyurdukda, Cebrâîl “aleyhisselâm”: (Yâ Resûlallah! Şimdi sen beni bu hâlde gördün, ne kadar melekler var ise, cümlesi bu hâldedir. Bunun sebebi odur ki, Allahü azîm-üş-şân, hitâb etdi ki, (Ebû Bekr kulum cümle emlâkini, benim rızâm için, benim yoluma sarf eyledi. Şimdi hurma lifinden örtü giyindi. Ey benim meleklerim, sizler dahî, onun gibi giyininiz) diye emr eyledi. Cümle melekler, şimdi bu hâldedirler) diye buyurdu. Ve kendisine, onun için, Sıddîk denildi.
Ve dahî, Evliyânın kerâmeti hakdır, doğrudur.
Bütün Sahâbenin içinde, Resûlullahın dört halîfesi “radıyallahü teâlâ anhüm ecma’în” diğerlerinden üstündür. Cümlesinin hilâfet müddeti, otuz senedir. [Eshâb-ı kirâmın “radıyallahü teâlâ anhüm ecma’în” hepsinin Cennete gidecekleri bildirildi. Hiç birine dil uzatmak câiz değildir.]
 

Duaların Duası

duaların duası olurmu demeyin.

peygamber efendimizin döneminde bir tacir varmış. Bu tacir daima tek başına Mekke’den Medine’ye devesine eşyalarını yükleyip gider hiç bir zaman kervana katılmaz daima kendi başına gidermiş. Yine günlerden bir gün tek başına işini yapmak için yola koyulur ve çölün ortasında biraz duraklar soluklanmak için.

Tacir soluklanırken arkasında birinin geldiğini hisseder ve döndüğü gibi atın üstünde siyahlara bürünmüş bir adam görür ve adama şöyle der

- bütün mallarımı al yalnızca canımı bağışla?

adam;

- malların zaten benim ben senin canını alacağım!

tacir;

- o zaman bana müsaade et bari son defa namaz kılayım!

adam;

- peki kıl bakalım namazını, nasılsa bu son namaz kılışın olacak der ve bekler

Tacir kamaet alır ve namaza durur namazı kılar güzelce ve namazda dua bölümünde en son olarak ismi azam duasını okur

'' YA VEDUDU YA VEDUDU YA ZEL ARŞİL MECİDİ YA MUDDİU YA MUİYDU YA FEALUN LİMA YURİT. ES ELUKE Bİ NURİ VECHİKELLEZİ MELEE ERKANE ARŞİKE VE ES ELUKE Bİ KUDRATİKELLETİ VE KADDERTE BİHA ALA HALKİKE VE Bİ RAHMETİKELLETİ VESİAT KULLE ŞEYİN KADİR LA İLAHE İLLA ENTE YA MUĞİYSU EĞİSNİ YA MUĞİYSU EĞİSNİ YA MUĞİYSU EĞİSNİ.''

Bu duayı tam 3 kere tekrarlar ve kalkar fakat garip birşey olur tam karşıda aynı simsiyah bir atın üstünde simsiyah bir adam belirir ve hırsız taciri bırakıp ona yönelir hırsız atı çok süratli sürer siyah atın üstüne diğer adam tek bir hareketle hırsızı yere düşürür. Daha sonra tacirin yanına getirir ve tacire şöyle der;

- öldür onu?

tacir;

- ben hayatımda hiç kimseyi öldürmedim bunuda öldürmek istemem!

ve siyah atın üstünde ki adam kendisi hırsızı öldürür.

tacir sorar;

- sen kimsin?

- ben 3 katta ki meleklerden biriyim

tacir;

- nasıl geldin buraya der

melek;

sen ilkinde duayı okudun biz dedik Allah içindir.

sen ikinci defa okuduğunda bizde dedik aşşağıda galiba bir şeyler oluyor

sen üçüncü defa okuduğunda gökteki kapılar öylesine bir çalındıki biz dedik aşağıda çok mühim bir şeyler oluyor ve bende hemen Allaha dua ettim yalvardım seni kurtarmak için ve Allah’ta duamı kabul etti ben de geldim seni kurtardım ve tacir hemen şükür secdesine kapandı ve meleğe de çok teşekkür etti.

Tacir gelişen olayı daha sonrasında ise peygamber efendimize nakletti ve peygamber efendimizde şöyle buyurdu;

'' Hiç şüphe yokturki Allah-ü Teala sana ismi azam duasını telkin etti.

Kimki duasından önce ism-i azam duasını okursa ve daha sonra duasını yaparsa Allah muhakkak onun duasını kabul edecektir çünkü Allah'ın isimlerinin içinde en yücesi ismi azam duasıdır.'' buyurdu.

 

Bereket Duası

"Yâ Allahu, yâ Rabbi, yâ Hayyü, yâ Kayyûmü, Yâ Zel Celâli ve ikram. Es'elüke bismikel azîmil-a'zami, enterzukanî helâlen tayyiben. Allahümme in kâne rızkunâ fissemâi enzilhu, ve in kâne fil ardi ezhirhu ve in kane ba'iden karribhu, ve in kâne kâriben yessirhü, ve in kâne kalîlen kessirhü ve in kâne kesîren ihfazhü bilbereketi"


Anlamı: Ya Allah, Ya Rab, ya Hayyü ya Kayyûm. Ya Zel Celali vel- İkram. Yüceler yücesi olan isminin hakkı için senden isterim. Bana helâl rızık ver. Allah'ım, eğer rızkımız semada ise onu indir. Eğer yerde ise onu çıkar. Uzakta ise onu yaklaştır. Yakın ise kolaylaştır. Az ise çoğalt. Çok ise onu bereketlendir."

Bu mübarek dua rızkımızı çoğaltmak ve bereketli olmasını sağlamak içindir. Rızkımız yerde, gökte, az ve çok her ne ise onu Mevla'dan istiyoruz. Rızkımızın bilhassa helâl olması için bu duayı ısrarla tekrar edersek, faydasını yakında inşallah görürüz.

ALLAHım beni ailemi milletimi ve devletimi koru tüm inananlara yardım et hiçbir müslüman kuluna zorluk darlık gösterme hastalara şifa dertlilere deva borçlulara ödeme kolaylığı ver ALLAHım tüm zorluklar senin için çok kolaydır dilediğine dilediğinden dilediğin kadar verirsin çünkü bitmez tükenmez hazinenin sahibi sadece sensin ALLAHım bize öncelikle iman sonra sağlık sonrada helalinden bol ve bereketli kazançlar nasip eyle YARAB.Amin.
Ey bağışlaması buyuk RABBİM benı,aılemı,mılletımı,devletımı ve ınanları koru yardımı esırgeme bızden,bızlere yasama sevıncı ver,her turlu güçlüğe karsı dayanma gucu ver,senın herseye gucun yeter.AMİN
ALLAHIM BİZİ VE TÜM MÜSLAMANLARIN DUASINI KABUL EYLE DERDİ OLANA DERMAN VER SIKINTISI OLANIN SIKINTISINI GİDER YA RABBİM VERENDE SENSİN ALANDA ALLAH HERKESE HELALİNDEN VE BEREKETLİ OLANDAN VER AMİN...
ya rabbi sen dogruyu yanlısı bılensın sen hak peşinde koşanı görensin sen hakkı olanın hakkını kullarının dıleklerını sen bosa cıkarma ya rabbım.sana sıgınıp sana guvenırız ya rabbim.AMİN
Ey yüceler yücesi rabbim yer gök sahibi rabbim sen affetmeyi dualari kabul etmeyi kularini sikintindan kirtarmayi sevensin Allahim senin güzel isimlerinin hatrina senin rahman ve rahim olan adinin hatrina bütün sana ihtiyaci olan kardeslerimin ihtiyaclarini gider en sonda benimkini yarabbim Hepimizi kazalardan belalardan hastaliklardan nazarlardan koru yarrabim Amin amin amin
 

Besmele hangi durumlarda çekilir?

Kur'an-ı Kerim'in ilk ayeti kerimesi “Yaratan Rabbinin adıyla oku! (Besmele Çekerek) oku denilmektedir. Kur'an-ı Kerim'in bu emir tüm müminleredir. Müminler meşru herhangi bir işe başlarken besmeleyi unutmazlar. Çünkü bilirler ki Besmele ile başlamayan herhangi bir işte bereketsizlik ortaya çıkar.

Kuran okurken, hayvan keserken, abdest alırken, namaz kılarken, avcılık yaparken besmeleyi ihmal etmezler.Rahman ve Rahim Allah’ın adıyla (başlarım) anlamına gelir. Bismillarihrahmanirrahim şeklidir. Helal ve hayırlı bir işe başlarken, bu adla iş başlamak ve Allah’ı anmak için besmele çekilir.
 

Antoni Gaudi Kİmdir?

Antoni Gaudi Kimdir? Antoni Gaudí tam adıyla Antoni Plàcid Guillem Gaudí i Cornet, 25 Haziran saat 00.01 i gösterdiğinde Google giriş sayfasını süsleyen Art Nouveau, Türkiyede Yeni Sanat ya da 1900 Sanatı olarak bilinen akımın kurucusudur. İspanya’dan dünyaya yayılan zarif dekoratif süslemelerin öne çıktığı, kıvrımların ve de bitkisel desenlerin sıklıkla kullanıldığı bir sanat akımı olan Art Nouveau akımının öncüsü olan Katalan mimardır. Antoni Gaud Barselona’nın en ünlü mimari eserlerini inşaa etmiştir. Art Nouveau akımı Amerikayıda etkilemiştir..

Yukarıda da bahsetmeye çalıştığımız sanat akımının mimarı  Antoni Gaudí hakkında sizlere bilgi vermeye çalışacağız.

25 Haziran 1852’de Katalonya’nın Reus kentinde doğmuştur. Bir bakır ustasının oğludur. 1869’da başladığı mimari eğitimi, askerlik hizmeti ve çeşitli nedenlerle sekiz yıl sürmüştür. 1878’de eğitimini tamamladığı Barselona kenti, tüm sanatsal etkinliklerinin merkezi olmuş ve kişiliğinin gelişiminde büyük yer tutmuştur.
 

Loon Projesi Nedir? Google bu proje ile neyi hedefliyor?

Loon Projesi Nedir? Google Project Loon, Google bu proje ile neyi hedefliyor? Amaç interneti olmayana internet sağlamak mı yoksa 5 milyar yeni kullanıcı kazanmak mı? Bunu zaman gösterecek ancak Google'nin yapmış olduğu kamu yararını gözeten faaliyetlerinden de anlaşılacağı üzere felaketlerde arama-kurtarma ekiplerine internet imkanını sağlamak..

Arama motoru devi Google internetin önündeki engelleri kaldırmak için çılgın bir projeye şmzasını attı, amaç interneti olmayan 4,5 Milya insana ulaşmak. Bunun yanında da çeşitli felaketlerde internet sağlayarak bilgi alışverişini sağlamak.. Bunun için Google mühendisleri Yeni Zelanda'nın güneyinden gökyüzüne 30 balon bıraktı.

Bu balonlar, radyo anteni, bilgisayar, yükseklik kontrol sistemi ve güneş panellleri gibi gereçlerle yüklü. Amaç, balonlar sayesinde dünyanın her yerinde internete erişimi sağlamak.
 

Yeni 8. Sınıf SBS Puan Hesaplama 2013 Online

8. Sınıf SBS puan Hesaplama 2013 Online Yeni Sistem, Şimdi SBS puanı Hesaplama Zamanı, Sonunda bir SBS daha sona erdi, En son SBS Puan Hesaplama 2013 burada.. SBS Türkiyede huzurlu bir ortamda yapıldı. Örenciler daha iyi bir liseye yerleşmek için SBS’ye girdiler. Sınavdan çıkan öğrenciler şimdi ise yaptıkları sorulardan net sayısını tespit edip puan hesaplaması yaparak hangi okullara yerleşebilecekleri hesabını yapıyor.. İşte 8. sınıf SBS Puan Hesaplama robotumuz yayında:

Artık 700′lü yeni SBS Puan Hesaplama sistemi var. İşte bizler de yeni SBS puan hesaplama sistemine göre bir hesaplama robotunu sitemize ekledik. Aşağıdaki 8. Sınıf SBS puan hesaplama 2013 robotuna doğru ve yanlış sayılarınızı girerek hemen anında hesaplama yapabilirsiniz. Buradan çıkan sonuç sizin 2013 SBS sonuçlarına göre 8. sınıf puan hesaplama elde edeceğiniz yaklaşık puanı verir. kesin puan verilmemektedir..
 

Miraç kandilinde hangi Dualar okunur

Miraç kandilinde okunacak dualar, Miraç kandilinde hangi dualar okunur, Miraç kandilinde okunması gereken dualar şunlardır! Nihat Hatipoğlu Miraç Gesi Programı izle..

Miraç kandiline özel Nihat Hatipoğlu'nun okuduğu duanın bir kaç bölümü Mirac gecesinde nasıl dua edebiliriz diyen müslüman kardeşlerimiz için derledik..

Amin

Elhamdülillahi rabbil alemin Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatü vesselamü ala Rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaiin..

İlahi yarabbi ey kainati yoktan var eden ey varlıgınla bütün kainati bize bahseden ulu allahım var dediginde var eden ol dediginde olduran içinde yaşadığımız bu kainatı bizlere lütfeden bizlere bağışlayan ulu sultan kapına gelmişiz bu mübarek gecede bu miraç gecesinde kapına gelmiş olanları kapından geri çevirme yarabbi...

Bizlere omuz veren melekler vardır secde eden gönlü seninle dolu olan o meleklerinin günahsız olmalarına rağmen seni tesbih ettiklerini biliyoruz şu mirac gecesinde günahları affedilenlerden eyle bizleri yarabbi

Yüce allahın izni ve emriyle semanın bütün katlarını tek tek yükselmiş orada alacağını almış sonra yeryüzüne inmiş Hz Muhammed mustafa miracın peygamberi hatırına bizler bu gece affeyle yarabbi..
 

LYS Sınav Giriş Yerleri Belgesi indir, 2013 LYS

2013 LYS Sınav Giriş Yerleri, 2013 LYS Giriş Yerleri Belgeleri, ÖSYM LYS giriş belgesi ,2013 LYS Sınav yerleri, TC Kimlik no ile sorgu , LYS 2013 Giriş Yerleri

2013 LYS Sınav Giriş Yerleri bugün açıklandı, sizlerde aşaıda verilen bağlantıdan LYS giriş belgenizi indirebilir veya sayfa üzerinde bulunan "yazdır" butonundan hemen yazdırabilirsiniz. 2013 LYS giriş yerleri bugün ÖSYM tarafından açıklandı. LYS adayları tarafından uzun zamandır merakla beklenen giriş yerleri nihayet ÖSYM tarafından açıklandı. Üniversite hayali kuran milyonlarca aday 2013 LYs giriş yerlerini aşağıdaki bağlantıdan kolayca öğrenebilirler.

Ayrıca bu başlantıdan giriş  LYS Giriş Belgelerinide almaları mümkün! Ayrıca ÖSYM tarafından LYS giriş yerleri, aşağıdaki linkten öğrenebilirsiniz. LYS giriş yerleri ve LYS sınav tarihleri aşağıda verilmiştir.
 
<< Başlangıç < Önceki 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sonraki > Son >>

Sayfa 1 / 105

EN GÜZEL DUALAR


SECRET SCIENCES

Günün sözü: Ben duanın kabul edilmemesi kaygısı taşımam. İçimde dua etme isteğinin olmaması kaygısı taşırım. (Hz. Ömer ra.)
Gizli ilimler Android Uygulaması. Dualara daha hızlı ulaşın!
Online Kur'an Dinle
Bu sitede yer alan makaleler belli bir etnik grubun bakış açısını yansıtmamaktadır. Bazı makalelerde bir tür sistemik yanlılık sorununun bulunduğu düşünülmektedir.
Herşeyin En Doğrusunu Yüce ALLAH (C.C) Bilir.

NE ARAMIŞTINIZ?

Reklam ve İletişim

GİZLİLİK VE UYARI

Yazılanların hepsi doğru olmamakla birlikte bu site Gizlimi.com yazarları tarafından oluşturulmuştur. Sitedeki bazı yazılar, İslâmî içerik taşımaz. Batı Kültürü'nden gelen bilgilerdir. Bu web sitesinin yaratabileceği hukukî sakıncalar başta olmak üzere olumsuz bir durumla karşılaştığınızı düşünüyorsanız lütfen iletişim bölümünden bizimle irtibata geçin. Her türlü istek ve önerileri dikkate alınmaktadır. iletişim için, admin@gizlimi.com adresini kullanınız.

1. Başka adreslerde içeriğimizi paylaştığınızda her sayfada lütfen kaynak belirtmeyi unutmayın ve 10 sayfanın üzerinde izinsiz alıntı yapmayın. Duyarlılığınız için teşekkürler. Sayfalarımızda bulunan içeriklerin telif haklarıyla ilgili bir şikayetiniz / sorunuz varsa bize ulaşmak için
tıklayın..

2. Siteye gönderdiğiniz makale ve yazılarda lütfen kaynak belirtmeyi unutmayın. Kaynak belirtilmeyen makale ve yazılar bundan sonra dikkate alınmayacaktır. Makale göndermek için
buraya tıklayın.

Copyrights of the articles are belong to their authors