• Yazıtipi boyutunu arttır
  • Varsayılan yazıtipi boyutu
  • Yazıtipi boyutunu azaltır
Gizli ilimler
Home EN GÜZEL DUALAR Esma-i İlahi

Esma-i İlahi


Google Adsense Politikaları -
Bu Reklam İçin Rahatsızlık Bildir
İLÂH: Herşeyin mâbudu olan Allah
SETTÂR: Kusurları örten, setreden Allah
NAKKÁŞ-I ZÜLCELÂL: Büyüklük sahibi ve herşeyi nakışlı ve süslü yaratan AllahNAKKÁŞ-I HAKÎM: Eşyayı hikmetle nakış nakış işleyen Allah
NAKKÁŞ-I ALÎM: Herşeyi bilen ve herşeyi nakışlı yaratan Allah
KAHHÂR-I ZÜLCELÂL: Kayıtsız şartsız galip ve her an kahretmeye gücü yeten büyüklük sahibi Allah
KÁDİÜ`L-HÂCÂT: Bütün ihtiyaçları yerine getiren Allah
KADÎR-İ ZÜLKEMÂL: Sonsuz kemâl sahibi ve herşeye gücü yeten Allah
KADÎR-İ ZÜLCELÂL: Büyüklük sahibi ve herşeye gücü yeten Allah
HUDÂ: Rab, Sâhip, Allah
HAYY-I LÂYEMÛT: Ölümsüz hayat sâhibi olan Allah
HAYY-I KAYYÛM: Her canlıya hayat veren ve onların varlıklarını devam ettiren Allah
HAYY-I EZELÎ: Ezelî, zaman ve mekânla kayıtlı olmayan bir hayata sahip olan Allah
HAYY-I BÂKÎ: Sonsuz, bâkî bir hayatın sâhibi olan Allah
HAYY: Gerçek hayat sahibi olan Allah
HAYAT-I EZELİYE: Zaman ve mekanla kayıtlı olmayan ezelî hayat sahibi olan Allah
HÁLİK-İ TEALA: Herşeyi yoktan var eden Allah
HÁLİK-I ZÜLCELÂL: Sonsuz büyüklük ve haşmetiyle herşeyi yoktan yaratan AllahHÁLİK-I VEDÛD: Bütün varlıkları seven ve herşeyin de Onu sevdiği yaratıcı olan Cenab-ı Hak
HÁLİK-I VÂHİD: Bir ve tek yaratıcı olan Allah
HÁLİK-I MEVT: Ölümü yaratan Cenab-ı Hak
HÁLİK-I KÂİNAT: Kâinatın yaratıcısı; Allah
HÁLIK-I ZÎŞÂN: Şan sahibi yaratıcı olan Cenab-ı Hak
HÁLIK-I RAHMÂN: Yaratıkların rızkını veren merhametli Yaratıcı; Allah
HÁLIK-I RAHÎM: Sonsuz şefkat sahibi ve her şeyi yoktan yaratan Allah
HÁLIK-I MUTLAK: Yaratmasında sınır olmayan Cenab-ı Hak
HÁLIK-I KÜLL-İ ŞEY: Her şeyin yaratıcısı olan Allah
HÁLIK-I KERÎM: Her mahlukun ihtiyacını ummadığı yerden bolca gönderen Cenab-ı Hak
HÁLIK-I HAKÎM-İ RAHÎM: Çok şefkatli olan ve her varlığı belli bir gaye için ona lâyık cihazlarıyla yaratan Cenab-ı Hak
HÁLIK-I HAKÎM: Her varlığı belli bir gaye ve faydalarla yaratan Allah
HÁLIK-I FERD: Her varlığı benzersiz ve tek yaratan Allah
HÁLIK-I BÂKÎ: Herşeyi yaratıp, hayatlarını devam ettiren Allah
HÁLIK-I ARZ VE SEMÂVAT: Yeri ve göğü yaratan, yoktan var eden AllahHÁLIK-I ÂLEM: Bütün âlemi yaratan Allah
HÁLIK-I ADL Ü HAKÎM: Herşeyi belli bir ölçü ve nizamla yaratan Allah
HÁLIK: Yaratıcı, herşeyi yoktan yaratan Allah
HAKÎM-İ ZÜLKEMÂL: Herşeyi gaye ve faydalar gözeterek yaratan ve her işi mükemmel olan Cenab-ı Hak
HAKÎM-İ ZÜLCEMÂL: Herşeyi gaye ve faydalar gözeterek çok güzel bir şekilde yaratan Cenab-ı Hak
HAKÎM-İ ZÜLCELÂL: Herşeyi gaye ve faydalar gözeterek yaratan ve sonsuz büyüklük sahibi olan Allah
HAKÎM-İ RAHÎM: Herşeyi gaye ve faydalar gözeterek yaratan ve çok merhametli olan Allah
HAKÎM-İ PÜRKEMÂL: Herşeyi mükemmel bir şekilde belli bir gaye ve fayda gözeterek yapan Cenab-ı Hak
HÂKİM-İ MÜDEBBİR: Herşeye hükmeden ve işleri düzenleyip idâre eden Allah
HAKÎM-İ MUTLAK: Sonsuz hikmet sahibi ve herşeyi gayeli ve faydalı yaratan Allah
HAKÎM-İ KADÎR: Gücü herşeye yeten ve her işi belli bir fayda ve gayeye binâen yapan Cenab-ı Hak
HÂKİM-İ HAKÎM: Her işi belli bir fayda ve gayeye göre idâre eden Cenab-ı Hak
HÂKİM-İ HAKEM-İ HAKÎM-İ ZÜLCELÂL-İ VELCEMÂL: Herşeyin tasarrufu elinde olan ve herşeyi belli gaye ve faydalarla yaratan, sonsuz büyüklük sahibi olan Cenab-ı Hak
HAKÎM-İ EZELÎ: Başlangıcı olmayan ve sonsuz hikmet sahibi olan Allah
HÂKİM-İ EZEL VE EBED: Ezele ve ebede hükmeden AllahHAKÎM-İ BÎMİSÂL: Misilsiz ve benzersiz hikmet sahibi olan Allah
HÂKİM-İ ARZ VE SEMÂVÂT: Yerlerin ve göklerin hâkimi olan Allah
HÂKİM-İ ÂDİL: Adâletle hükmeden Allah
HÂKİM-İ A`ZAM: En büyük hâkim
HAKÎM: Herşeyi gaye ve faydalarla yaratan Allah
HAKEM-İ ZÜLCELÂL: Büyüklüğü ile haklı ile haksızı ayıran ve her işi bir hikmete göre yapan Cenab-ı Hak
HAKEM: Haklı ile haksızı ayıran ve her işi bir hikmete göre olan Cenab-ı Hak
HAK: Herşeyi hakkıyla yaratan, varlığı hak olan ve her hakkın sahibi olan Allah
HAFÎZ-İ ZÜLCELÂL: Yaratıklarını belâlardan, tehlikelerden koruyan büyüklük sahibi Allah
HAFÎZ-İ RAHÎM: Çok merhametli olan ve her mahlukun başına gelecek vaziyetleri ve başından geçenleri muhafaza eden Allah
HÂFÎZ-İ ALÎM: Her mahlukun başına gelecek vaziyetleri ve başından geçenleri bilen ve muhafaza eden Allah
HAFÎZ-I HAKİKÎ: Hakiki hıfz ve muhafaza eden Allah
FERDİYET-İ RABBÂNİYE: Tek terbiye edici olan Allah
FERD-İ VÂHİD: Benzersiz, tek ve yalnız olan Allah
FÂTIR-I ZÜLCEMÂL: Sonsuz güzellik sahibi ve herşeyi benzersiz yaratan Allah
FÂTIR-I ZÜLCELÂL: Sonsuz büyüklük sahibi ve benzeri olmayan şeyleri yaratan Allah
FÂTIR-I RAHMÂN: Herşeyi benzersiz bir surette yaratıp merhametiyle de rızkını ummadığı yerden ona ulaştıran Allah
FÂTIR-I RAHÎM: Sonsuz şefkatiyle herşeyi benzersiz bir surette yaratan Allah
FÂTIR-I KERÎM-İ ZÜLCEMÂL: Bol lütûf ve keremiyle herşeyi, eşsiz güzellikte yaratan Allah
FÂTIR-I KERÎM: Bol lütûf ve keremiyle herşeyi benzersiz yaratan Allah
FÂTIR-I KADÎR: Herşeye gücü yeten ve herşeyi benzersiz bir şekilde yaratan Cenab-ı Hak
FÂTIR-I HAKÎM: Herşeyi bir maksada uygun ve hikmetle, benzersiz bir şekilde yaratan Allah
FÂTIR-I BÎMİSAL: Hârika üstün ve misilsiz sanatlarla herşeyi benzersiz yaratan Allah
FÂTIR-I BÂKÎ: Benzeri bulunmayan şeyleri yaratan ve faaliyeti durmayan Cenab-ı Hak
FÂTIR-I AKDES: Kusursuz olarak benzersiz varlıkları yaratan Allah
FÂTIR: Benzersiz ve harika şeyleri yaratan Allah
FÂİL-İ ZÜLCELÂL: Sonsuz büyüklük sâhibi ve sürekli faaliyette olan Cenab-ı Hak
FÂİL-İ MÜKEMMEL: Her fiili ve işi mükemmel olan Allah
FÂİL-İ KADÎR: Herşeye gücü yeten ve sürekli faaliyette olan Cenab-ı Hak
FÂİL-İ HAKÎM-İ RAHÎM: Bütün merhamet ve hikmet fiillerinin sahibi olan AllahFÂİL-İ FERD-İ SAMED: Hiçbirşeye muhtaç olmayan, tek olan ve sürekli faaliyette olan Cenab-ı Hak
FA`ALÜN LİMÂ YÜRÎD: İradesiyle dilediği şekilde, sürekli faaliyette olan Allah
FA`ÂL-İ HALLAK: Herşeyi en güzel bir şekilde yaratan, her zaman farklı bir işte olan Allah
EHAD: Zâtı tek olan Allah
DEYYÂN: Herkesin hakkını ve hesâbını en iyi bilen ve veren Allah
MAHBÛB-U ZÜLKEMÂL: Mükemmelliklerin sahibi olan ve sevilmeye en lâyık olan Cenab-ı Hak
MAHBÛB-U SERMEDÎ: Varlığı sonsuz olan ve ebediyen sonsuz sevgiye lâyık olan Allah
MAHBÛB-U LÂYEZÂL: Hiçbir zaman ayrılığın olmadığı, gerçek sevmeğe lâyık olan Cenab-ı Hak
MAHBÛB-U HAKİKÎ: Gerçek sevmeye lâyık olan Allah
MAHBÛB-U EZELÎ: Zaman ve mekânla sınırlı olmayan ve bütün varlıklar tarafından sevilen Allah
MAHBÛB-U BİLHAK: Hakikaten sevilmeye lâyık olan Cenab-ı Hak
MAHBÛB-U BÂKÎ: Ayrılığın olmadığı ve hakiki sevilmeye lâyık olan Cenab-ı Hak
KEMÂL-İ SERMEDİ: Zaman ve mekânla kayıtlı olmayan, bütün mükemmelliklerin sahibi olan Cenab-ı Hak
CEVÂD-I MUTLAK: Sonsuz cömertlik ve ihsân sahibi Allah
CEVÂD-I KERÎM: Nihayetsiz ikrâm ve cömertlik sahibi olan AllahCEVÂD: Nihayetsiz ihsân ve cömertlik sahibi; Allah
CEMÎL-İ ZÜLKEMÂL: Mükemmellik ve güzellik sahibi olan Cenab-ı Hak
CEMÎL-İ ZÜLCELÂL: Büyüklük sâhibi ve çok güzel olan Cenab-ı Hak
CEMÎL-İ PÜRKEMÂL: Güzelliğin ve mükemmelliğin bütün mertebelerinin sahibi olan Cenab-ı Hak
CEMÎL-İ MUTLAK: Bütün kusûr ve noksanlardan uzak ve güzellik mertebelerinin en yükseğine ve mükemmel derecesine sâhip olan Cenab-ı Hak
CEMÎL-İ BÂKÎ: Daimi güzellik sahibi olan Cenab-ı Hak
CEMÎL-İ ALELITLAK: Sonsuz ve kusursuz güzellik sahibi olan Allah
CELÎL-İ ZÜLCEMÂL: Güzellik sahibi ulu Allah
CELÎL-İ PÜRKEMÂL: Tam kemal sahibi ulu Allah
CELÎL-İ CEMÎL: Tam güzellik ve büyüklük sahibi Allah
CELÎL-İ BÂKÎ: Azîm, mertebece herşeyden yüksek olan ve sonsuz hayat sahibi Zât; Allah
CELÎL: Celâl sahibi, azîm, mertebece herşeyden yüksek olan Allah
CELÂL: Sonsuz büyüklük, haşmet, ululuk, yücelik ve haşmet sahibi olan Allah
CEBBÂR: İstediğini mutlak yapan; dilediğine muktedir olan; büyüklük, azamet ve kudret sahibi Allah
BASÎR: Herşeyi gören AllahBÂKÎ-İ ZÜLKEMÂL: Varlığı sonsuz olan ve kemâl sâhibi Allah
BÂKÎ-İ ZÜLCELÂL: Varlığı sonsuz olan, heybet ve celâl sâhibi Allah
BÂKÎ-İ SERMEDÎ: Ebediyen var olacak, zamanla ve mekanla sınırlı olmayan Allah
BÂKİ-İ HAKİKÎ: Gerçek sonsuzluğun sâhibi olan Allah
BÂİS-İ BÂKÎ: Yeniden yaratan, ölüleri tekrar dirilten ve sonsuz hayat sahibi olan Allah
AZÎZ-İ CEBBÂR: İstediğini mutlaka yapabilen, çok izzet sahibi olan Allah
ERHAMÜ`R-RÂHİMÎN: Merhamet edenlerin en merhametlisi olan Allah
EL-HÂFIZ: Kainattaki, olmuş ve olacak herşeyi hıfzeden ve koruyan Cenab-ı Hak
HANNÂN-I MENNÂN: Merhamet ve ihsanı bol olan Allah
HANNÂN: Çok merhametli olan Allah
FEYYAZ-I RAHMÂNÎ: Bol ve bereketli rızık veren Cenab-ı Hak
FEYYÂZ-I MÜTEÂL: Çok feyiz ve bolluk veren, büyük ve yüce olan Allah
FEYYÂZ-I MUTLAK: Mutlak bereket ve bolluk sahibi olan Cenâb-ı Allah
CENÂB-I VÂCİBÜ`L-VÜCUD: Varlığı zâtî olan,varlığı kendilindenlik; başka hiç bir sebebe bağlı olmaksızın bizzât varolan;vücûd mertebelerinin en yükseğinde olan Allah
CENÂB-I MÜN`İM-İ HAKİKÎ: Gerçek nîmet verici AllahCENÂB-I KİBRİYÂ: Büyüklük ve azâmet sâhibi Allah
GAFÛRÜ`R-RAHÎM: Sonsuz merhamet ve şefkat sahibi olan, affı seven ve dilediğini affeden Allah
GAFÛR: Günâhları çok çok bağışlayan Allah
GAFFÂR: Günahları bağışlayan Allah
ÂMİR-İ MUTLAK: Mutlak âmir ve emir sâhibi olan Allah
ÂLLÂMÜ`L-GUYÛB: Gaybı (görünmeyen âlem) hakkıyla bilen Allah
ALÎM-İ ZÜLCELÂL: Herşeyin ilmine dahil olduğu heybet ve celâl sâhibi Allah
ALÎM-İ MUTLAK: Sonsuz ve sınırsız ilim sahibi Allah
ÂLİM-İ KÜLL-İ ŞEY: Herşeyi bilen Allah
ALÎM-İ KADÎR: Herşeye gücü yeten ve herşeyi bilen Allah
ALÎM-İ HAFÎZ: Herşeyi bilerek hıfzeden, koruyan Cenâb-ı Hak
ALİM-İ BÂKÎ: Herşeyi hakkıyla bilen ve sonsuz hayat sahibi olan Allah
ALÎM: Herşeyi hakkıyla bilen Allah
ATÛF-Ü BÂKÎ: Çok acıyan, merhamet eden Allah
ATÛF: Çok acıyan, pek merhametli olan AllahADL-İ ÂDİL: Her zaman adâletle hükmeden adâlet sahibi Allah
ÂDİL-İ RAHÎM: Merhametli ve âdil olan Cenab-ı Hak
ÂDİL-İ MUTLAK: Herşeye lâyık olduğunu veren, zulûmden münezzeh olan mutlak adâlet sahibi Allah
ÂDİL-İ BİLHAK: Hak ve adâletle iş gören Allah
GANÎ-İ MUTLAK: Sonsuz ve sınırsız zenginlik sahibi ve hiç bir şeye ihtiyacı olmayan Allah
GANÎ-İ KERÎM-İ MUTLAK: Mutlak kerem ve zenginlik sahibi olan Allah
GANÎ-İ KERÎM: Kimseye muhtaç olmayan, sonsuz ikrâm ve gerçek zenginlik sahibi Allah
GANÎ-İ ALELITLAK: Her cihetle sonsuz zenginlik sahibi Allah
HÁLLÂK-I RAHÎM: Yarattıklarına merhamet ve şefkatle bakan Allah
HÁLLÂK-I LEMYEZEL: Zaman ve mekânla kayıtlı olmayan yaratıcı olan Cenab-ı Hak
HÁLLÂK-I KÂİNAT: Kâinatı yoktan var eden Allah
HÁLLÂK-I HAKÎM: Herşeyi belli bir gaye ve faydalarla yaratan Cenab-ı Hak
HÁLLÂK-I BÎMİSAL: Herşeyi benzersiz ve misilsiz bir gaye ile yaratan Allah
HÁLLÂK-I AZÎM: Yüce Yaratıcı; Allah
HÁLLÂK-I ALÎM: Her şeyi bilen, sonsuz ilim sahibi olan Yaratıcı; Allah

Risale-i Nur'da Esma-i İlahiler Üstad Said Nursi Bediüzzman Hazretlerinin kaleme aldıgı eserlerde Allah Taela Hazretlerine ne kadar güzel hitap edilmilş.


YASAL UYARI
Gizlimi.com sitemizin içerisinde yer alan tüm içeriklerin telif hakları içeriklerin sahiplerine ve/veya yasal temsilcilerine aittir. Gizlimi.com da yer alan ve telif hakkı ihlaline neden olan bir içeriği,dosyayı,kodu kaldırmamıza yardımcı olmak için lütfen bize iletişim bölümümüzden bildiriniz. Dosya en geç 24 saatte kaldırılacaktır.

5846 sayılı kanunun 25. maddesinin ek 4. maddesine göre hakkı ihlal edilen öncelikle üç gün içinde ihlalin durdurulmasını istemek zorundadır.Gizlimi.com 'da yayınlanan diğer yazıların, materyallerin, resimlerin, kodların, şekillerin her türlü elektronik ve gerçek ortamda yayın hakkı (aksi ilgili sayfalarda ayrıca belirtilmediği sürece) Gizlimi.com 'a aittir. Bu materyaller, kaynak gösterilmek ve link verilmek koşuluyla kopyalanabilir.

 

EN GÜZEL DUALAR