• Yazıtipi boyutunu arttır
  • Varsayılan yazıtipi boyutu
  • Yazıtipi boyutunu azaltır
Gizli ilimler
Home EN GÜZEL DUALAR En güzel dualar ve faziletleri, en güzel dualar ve faziletleri, en güzel dualar ve anlamları

En güzel dualar ve faziletleri, en güzel dualar ve faziletleri, en güzel dualar ve anlamları


Google Adsense Politikaları -
Bu Reklam İçin Rahatsızlık Bildir
En güzel dualar ve faziletleri, en güzel dualar ve faziletleri, en güzel dualar ve anlamları aşağıda verilmiştir.

ÜZÜNTÜ VE SIKINTI ANINDA OKUNACAK DUA

"Lâ ilâhe illallâhül-Aziymül-Haliym Lâ ilâhe illallahü Rabbül-Arşil-Aziym Lâ ilâhe illallahü Rabbüs-semâvâti ve Rabbül'ardı ve Rabbül-Arşil-Keriym"
MANASI:
"Halîm ve Azîym olan Allâh'tan başka ilah (ibâdet edilecek) yoktur
Büyük arşın sahibi olan Allâh'tan başka ilâh yoktur O, arş-ı kerîmin
Rabbi (sahibi)dir"

BİR DARLIĞA BİR SIKINTIYA DÜŞEN BU DUAYI OKUMALI
"Bismillâhir'Rahmanir'Rahim Velâ havle velâ kuvvete illâ
billâhil'Aliyyil'Azıym"
MA'NASI:
"Rahman (Esirgeyen) Rahim (Bağışlayan) Allâh'ın adıyla Çok yüce ve
çok büyük Allâh'ın himayesine sığınmaktan ve O'nun yüce kudretinden yardım
dilemekten başka bir amacım yoktur O'na dayandım, O'na güvendim

BESMELEYİ UNUTUNCA OKUNACAK DUA
Bismillâhi evvelehü ve âhirehü
MANASI:
Başından sonuna kadar Allah'ın adıyla

BU DUA KORKULARI GİDERİR
"Hasbinallahü ve ni'melvekîl"
MANASI:
"Allah bana kâfidir O ne güzel vekildir"
SABAH AKŞAM 100 KERE OKUNACAK DUA
Subhânallâhi ve bihamdihî
MANASI:
Yüce Allah'ı tesbih ederim ve ona hamd ederim


KORKAN KİMSE BU DUAYI 100 KERE OKUSUN
"Hasbünallâhü ve ni'mel vekil"
MANASI:
"Bize Allah, kâfidir O ne güzel vekildir"

KEDER VE HASTALIKLARA KARŞI OKUNACAK DUA
Allâhü Rabbî, lâ şerikeleh
MANASI:
Benim Rabbim (sahibim) Allah'tır Onun şeriki yoktur


MUSİBETLERİ DEFETMEK İÇİN OKUNACAK DUA
Mâ şâallâhü lâ kuvvete illâ billâh"
MA'NASI:
"Allah Teâlâ'nın dilediği olur Kuvvet ancak Allah'ındır


ELBİSE GİYİP ÇIKARIRKEN OKUNACAK DUA
Bismillâhillezi lâ ilâhe illâhü
MANASI:
Kendisinden başka hiçbir ibâdet edilecek ilâh olmayan Allah'ın adıyla


ÖFKELİ KİMSENİN OKUYACAĞI DUA
"Allahümme inni e'üzü bike mineşşeytanir'raciym"
MA'NASI:
"Allahım! Koğulmuş şeytanın şerrinden sana sığınırım"


NAZARIN ZARAR VERMEMESİ İÇİN OKUNACAK DUA
"Allahümme bârik fîhî ve lâ tedurruhu"
MA'NASI:
"Allâh'ım, bunu mübârek eyle Ona zarar dokunmasına izin verme"


YATARKEN OKUNACAK DUA
"Bismikellâhümme ehyâ ve emûtü"
MANASI:
"Allah'ım! Senin isminle (senin adını anarak) uyur ve senin isminle
uyanırım"


YEDİRENE (İKRAM EDENE) YAPILACAK DUA
"Allâhümme at'im men et'amenî veskı men sekânî"
MANASI:
"Allâh'ım! Beni yediren (ikram eden) kuluna yedir Beni içiren kuluna
içir"


ALLAH'IN SEVDİĞİ İKİ KELİME
Subhânallâhi ve bihamdihi Subhânallâhil-azıym
MANASI:
Allah'ü Teala'yı tesbih ederim, hamd o'na mahsustur Azim olan Allah'ı
tesbih ederim


BANYODAN ÇIKINCA OKUNACAK DUA
Allahümme inni eûzü bike minennâri ve es'elüke ğufraneke
MA'NASI:
Allah'ım cehennemden sana sığınırım! Yâ rabbi! Senden affını,
bağışlamanı isterim


YENİ BİR İŞE TEŞEBBÜS EDEN BU DUAYI OKUMALI
"Allâhümme hırlî vahterlî"
MA'NASI:
"Allahım! (Bu yapacağım işde) bana hayırlısını ver Benim için
hayırlı olanını seç,
en hayırlısını nasîb eyle"


AFETLERDEN KORUNMAK İÇİN OKUNACAK DUA
"Bismillâhi alâ nefsî ve ehlî ve malî"
MA'NASI:
"Allah'ın ismiyle, kendimi, âilemi ve malımı Allah'a havâle ediyor,
O'nun
yüce himâyesine bırakıyorum"


ECELİ GELMEMİŞ HASTAYA OKUNACAK DUA
"Es'elullâhel'Azîyme, Rabbel'arşil'azîymi en yeşfîyke"
MA'NASI:
"Arş-i azîmin (büyük arşın) sahibi, Rabbi olan ulu Allâh'tan sana şifâ
vermesini dilerim"


KORKULU RÜYA GÖREN BU DUAYI OKUMALI
"Allâhümme inni eûzübike min amelişşeytani ve seyyiâtil-ahlâm"
MA'NASI:
"Allah'ım! Şeytanın amelinden (işinden) ve kötü (korkulu) rüyalardan
sana sığınırım"


GECELEYİN RESULULLAHIN OKUDUĞU DUA
Sübhânallâhi Rabbil'âlemiyn
MA'NASI:
Alemlerin rabbi olan Allah'ı tesbih ederim (Her türlü noksanlıklardan
ve eksikliklerden uzak ve pak olduğuna inanıyorum


AYNAYA BAKARKEN OKUNACAK DUA
Elhamdülillâh Allâhümme kemâ hassente halkî fehassin hulukî
MANASI:
Hamdü sena Allah'a mahsustur Allah'ım, yaratılışımı güzelleştirdiğin
gibi, ahlâkımı da güzelleştir


ÖFKE İÇİN OKUNACAK BİR DİĞER DUA
Allahümmağfirlî zenbî vezhib gayza kalbî ve ecirnî mineşşeytan"
MA'NASI:
"Allah'ım! Beni bağışla, günahımı affet Kalbimdeki öfkeyi gider Beni
şeytanın şerrinden koru"


YEMEĞİN SONUNDA OKUNACAK DUA
"Elhamdülillâhillezî et'amenâ ve sekânâ ve ce'alenâ müslimiyn"
MANASI:
"O yüce Rabbimize hamdederiz, şükrederiz ki, bizleri yedirdi,
içirdi ve bizleri müslümanlardan kıldı"


HASTAYA OKUNACAK DUA
"Allâhümmeşfi abdeke yenke'leke adüvven ev yemşî leke ilâ salâtin
MA'NASI:
"Allâh'ım, şu kuluna şifâ ver Sağlıklı olursa, senin yolunda cihad
eder
ve senin rızan için namaza yürür"


İNSANLARDAN KORKAN KİMSENİN OKUYACAĞI DUA
"Allâhümme innâ nec'alüke fî nühurihim ve ne'ûzü bike min şürûrihim"
MA'NASI:
"Allâh'ım! Senin kudretinle onların karşısına dikilmeni istiyoruz
Onların
şerlerinden sana sığınıyoruz"


HASTAYA KARŞI OKUNACAK BİR DİĞER DUA
"Allâhümmeşfi abdeke yenke'leke adüvven ev yemşî leke ilâ salâtin"
MA'NASI:
"Allah'ım, şu kuluna şifa ver Sağlıklı olursa, senin yolunda cihad
eder
ve senin rızan için namaza yürür"


TÜM AİLESİNİ MALINI KORUMAK İÇİN OKUNACAK DUA
"Bismillahi alâ dînî ve nefsî ve veledî ve ehlî ve mâlî"
MA'NASI:
"Allah'ın ismiyle, dînimi, kendimi, çocuklarımı, âilemi ve malımı
bütün kötülüklerden,
koruması için Allah'a emânet ederim"


TUVALETE GİRERKEN OKUNACAK DUA
"Bismillâh Allahümme innî eûzü bike minelhubsi velhabâis"
MANASI:
"Allah'ın ismiyle Allah'ım! pislikden insana eziyet veren her türlü
şeytanın şerrinden (zararlarından) sana sığınırım"


SIKINTILARI GİDEREN DUA
"Allâhü, Allâhü Rabbî, lâ üşrikü bihî şey'en"
MANASI:
"Benim Rabbim, Allâh'dır Allâh O'na hiç bir şeyi ortak koşmam"
demektir
Tabarani'de bu duânın üç kere okunması tavsiye edilmiştir"


TUVALETTEN ÇIKARKEN OKUNACAK DUA
Ğufrânek! Elhamdü lillâhillezî ezhebe annil'ezâ âfânî
MANASI:
Allah'ım bağışlamanı dilerim! Bana eziyet veren (ve sıkıntı) veren
şeyleri gideren
ve bana âfiyet veren yüce Allah'a hamd olsun


BELA VE MUSİBETE UĞRAMIŞ BİRİNİ GÖRÜNCE OKUNACKA DUA
Elhamdü lillâhillezi âfânî mimmebtelâke bihî ve faddalenî alâ kesîrin
mimmen haleka tafdîlâ
MANASI:
Seni uğrattığı dertten beni kurtaran ve beni yarattıklarının bir
çoğundan üstün kılan Allah'a hamdolun


SAYISIZ SEVAP KAZANDIRAN DUA
Lâ ilâhe illallâhü vahdehû lâ şerikeleh, lehül'mülkü velehül'hamdü ve
hüve alâ külli şey'in kadir
MANASI:
Allah'tan başka ilah yoktur O birdir; eşi ortağı yoktur O her şeye
kâdirdir Gücü herşeye yeter


DÜNYA VE AHİRET SIKINTISINI GİDEREN DUA
"Hasbiyellâhü lâ ilâhe illâ hüve aleyhi tevekkeltü ve hüve
Rabbül'arşıl'azîm"
MA'NASI:
Allâh bana kâfidir Ondan başka ibâdet edilecek hiç bir ilah yoktur
O'na güvendim,
O'na dayandım O, arşın sahibidir"


ZORLUKLA KARŞILAŞINCA OKUNACAK DUA
"Allâhümme lâ sehle illâ mâ cealtehü sehlâ, ve ente tec'alül'hazne
izâ şi'te sehlâ"
MA'NASI:
"Allâhım! Senin kolaylaştırdığından başka hiç bir kolay yoktur Sen,
dilediğin zaman,
zor olan şeyi kolay kılarsın"


GÖZ DEĞMESİN DİYE OKUNACAK DUA
"Mâşâ'Allâh, Bârekallâh, Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâh"
MA'NASI:
"Allâh'ü Teâlâ mübârek etsin Allâhü Te'âlâ diledi de böyle iyi ve
güzel oldu
Güç ve kuvvet yalnız ve yalnız Allâh'ındır Allâhü Teâlâ'dandır"


YEMEĞE BAŞLARKEN OKUNACAK DUA
"Allâhümme bârik lenâ fîmâ rezaktenâ ve kınâ azâbennâr Bismillâh!"
MANASI:
"Allah'ım! Bize vermiş olduğun bu rızıkları bereketlendir Ve bizi
cehennem azabından koru Allah'ın ismiyle
yemeğimi yemeye başlıyorum"


BANYOYA GİRERKEN OKUNACAK DUA
Bismillâh, Allâhümme innî es'elükel'cennete ve e'ûzü bike minennâr
MANASI:
Allah'ın ismiyle Allah'ım! Senden cenneti isterim ve cehennem
ateşinden sana sığınırım


HZ FATIMA'NIN SABAH AKŞAM OKUDUĞU DUA
Yâ Hayyü yâ Kayyûm Birahmetike esteğisü Fe'aslıhlî şe'nî Küllehû ve
lâ tekilnî ilâ nefsî tarfete aynin
MANASI:
"Ey Hayy ve Kayyum olan Allahım! Rahmetinle senden yardımını isterim
Benim bütün işlerimi, hal ve hareketlerimi düzelt Beni bir göz
kırpması kadar bile olsun nefsime bırakma"


YENİ BİR İŞE BAŞLARKEN OKUNACAK DUA
"Rabbenâ âtinâ min-ledünke rahmeten ve heyyi'lenâ min emrina raşedâ
Rabbi'ş-rah lî sadrî ve yessirlî emrî"
MA'NASI:
"EY RABBİMİZ! Bize kendi katından bir rahmet ver Ve bu işimizde bize
doğruluk ver,bizim için muvaffakiyet (başarı) hazırla" "Rabbim, göğsümü aç, ve
işimi kolaylaştır"


GECELERİ KORKAN KİMSE BU DUAYI OKUMALI
"E'ûzü bi'kelimâtillâhittâmmeti min gadabihî ve ıkâbihî ve min şerri
ibâdihi ve min hemezâtişşeyâtiyni ve en yahdurûn"
MA'NASI:
Allah'ın gazabından, ıkabından, insanların şerrinden, şeytanların
vesvese ve aldatışlarından
ve yanıma gelmelerinden Allâhü Teâlâ'nın tam olan kelimelerine
sığınırım"


NAZARDAN KORUNMAK İÇİN OKUNACAK DUA
"Bismillâhi yübrîke min külli dâin yeşfiyke, ve min şerri hâsidin izâ hasade,ve min şerri külli ziy aynin"
MA'NASI:
"Allâhü Teâlâ, Seni bütün hastalıklardan kurtarıp şifâlar versin,
hased edenin hasedini açığa vurduğu zamanki şerrinden ve gözü değen keskin gözlü her göz sahibinin şerrinden korusun"


SIKINTILI ANLARDA OKUNACAK DUA
"Subhânallâhil Aziym!"
MANASI:
"Büyük ve yüce Allâh'ı tesbih ederim!"


NAMAZI BİTİRİNCE OKUNACAK DUA
Sübhânallâhi velhamdü lillâhi velâ ilâhe illallâhü vallahü ekber Ve lâ havle ve lâ
kuvvete illâ billâhil'aliyyil'azıym
MANASI:
Yüce Allah'ı tesbih ederim Hamdü senâ Allahü Teâlâ'ya mahsusturAllah'tan başka ilâh (ibadet edilecek)yoktur Allahu Teâlâ, en yüce, en büyüktür Güç ve kuvvet ancak ve ancak Allah'ındır


BİR ŞEYİNİ KAYBEDEN BİR ZARARA UĞRAYAN OKUMALI
"Asa Rabbüna en-yübdilenâ hayran minhâ inna ilâ Rabbinâ rağıbûun"
MA'NASI:
"Umulur (ümid ederim, ümid ediyorum) ki,Rabbimiz, onun yerine bize ondan daha hayırlısını (daha iyisini) verir (verecektir) Biz, Rabbimizi arzu
edenlerdeniz(O'nun rızasını istiyoruz O'nun hükmüne razıyız Tek emelimiz Allahımızın rızasına ermektir)

YASAL UYARI
Gizlimi.com sitemizin içerisinde yer alan tüm içeriklerin telif hakları içeriklerin sahiplerine ve/veya yasal temsilcilerine aittir. Gizlimi.com da yer alan ve telif hakkı ihlaline neden olan bir içeriği,dosyayı,kodu kaldırmamıza yardımcı olmak için lütfen bize iletişim bölümümüzden bildiriniz. Dosya en geç 24 saatte kaldırılacaktır.

5846 sayılı kanunun 25. maddesinin ek 4. maddesine göre hakkı ihlal edilen öncelikle üç gün içinde ihlalin durdurulmasını istemek zorundadır.Gizlimi.com 'da yayınlanan diğer yazıların, materyallerin, resimlerin, kodların, şekillerin her türlü elektronik ve gerçek ortamda yayın hakkı (aksi ilgili sayfalarda ayrıca belirtilmediği sürece) Gizlimi.com 'a aittir. Bu materyaller, kaynak gösterilmek ve link verilmek koşuluyla kopyalanabilir.

Son Güncelleme: Cumartesi, 22 Ekim 2016 13:22  

EN GÜZEL DUALAR