• Yazıtipi boyutunu arttır
  • Varsayılan yazıtipi boyutu
  • Yazıtipi boyutunu azaltır
Gizli ilimler

Anksiyete Bozukluğu


Anksiyete bozukluğu olan insanlar; herhangi bir neden yokken ya da bir nedeni olması halinde bile denetlenemeyen ve aşırı nitelikli olan davranışlar hastalığın temel belirtisidir. Çoğu zaman hasta aşırı endişelendiğinin bilincindedir, ancak bu durumu denetleyemez ve sakinleşemezler. Bu kişiler kendi çevrelerinde de aşırı evhamlı olarak nitelendirilirler. Anksiyete bozukluğunun bazı bedensel belirtileri de vardır; nedensiz yorgunluk hissi, başta ve kaslarda hissedilen ağrılar, yutma güçlüğü, kaslarda titreme ve seyirmeler, terleme, tahammülsüzlük durumu, mide bulantısı, sersemlik hissi, sıcak basma hissi ve fiziksel yakınmalar. Stres anksiyete bozukluğu oluşmasında büyük rol oynar. Hastalık çocukluk ve ergenlik dönemleri arasında belirir. Yaşam boyunca dalgalanmalar gösterse de özellikle şiddetli stres yaşanan hayatlarda daha kötü bir hale gelir. Anksiyete, tedavisi olan bir rahatsızlıktır. Öncelikle hastalığın sebebinin fizyolojik olup olmadığına dair araştırmalar yapılır. Ardından eğer sorun fizyolojikse ilaç tedavisi uygulanır ancak değilse psikiyatrik tedaviye başlanır.Kaygı, günlük hayatın bir parçasıdır. Sınav stresleri, yetişmesi gereken işler, sağlık sorunları gibi pek çok sorunlar kaygı seviyesinin yükselmesine sebep olur. Aslında kaygı, pek çok durumda karar mekanizmasını harekete geçirir ve her duruma hazırlıklı olmamızı sağlar. Anksiyete bozuklukları da kaygı düzeyindeki artışla oluşan ve duruma uygun olmayan bir endişe durumudur. Anksiyete bozukluğu olan kişiler, her durumda olabilecek en kötü sonucu düşünürler ve bu durum olağan yaşam akışının da sürmesini engeller. Anksiyete bozukluğuna neden olan sorunlar, genelde sağlık, iş, eğitim ve para ile ilgili konulardır. Anksiyete bozukluğunun her insanın hayatının herhangi bir anında yakalanma ihtimali %5 -6 arasında seyreder. Yaşla birlikte kaygı duyarlılığı da artar.
 

Evlilik Baba Söz Hakkı

Anne ve babaların kızların evlenmelerindeki yerini bir kez daha vurgulamayı faydalı görüyoruz.
İmam Sadık (a.s) bu hususta şöyle buyurmuştur: "Babaları olan bâkire kızlar, onların izni olmaksızın evlenemezler."
Yine Zürâra İmam Sadık (a.s)'dan şöyle nakletmiştir: "Nikâhı babadan başka kimse bozamaz."
Bu hadislere ilaveten daha birçok hadislerde de, kızların evliliğinde yalnız babanın sözünün geçerli olduğu vurgulanmıştır. Tabi burada şunu da belirtmek gerekir; evlenme hususunda önce kızın rızası gereklidir. Nitekim, İmam Ali (a.s) yüce İslâm peygamberi Resul- i Ekrem (s.a.a)'den mübarek kızları Hz. Fatıma (a.s)'yı istediklerinde evliliği onun isteğine bırakmasıda bunu gösterir. Kız duygusal davranıp gayri Müslim veya imansız veyahut da ahlâksız birini tercih ettiğinde baba kızına ön ayak olur ve onu bu evlilikten menedebilir. Aksi takdirde baba, kızının isteğine boyun eğmelidir. Ama yine de örfen kız, anne ve babasıyla bu konu da istişare etmeli; onların görüşlerini almalı, uygun gördüğü takdirde de kabullenmelidir. Uygun olmayan durumlarda anne ve baba kızlarını zorlayamazlar ve böyle bir yetkiye de sahip değillerdir. Yine kızların evlenmelerinde şer'i açıdan annenin hiçbir karışma hakkı yoktur. Demek oluyor ki anneler, kızlarının evlenmeleri hususunda müdahale hakkına sahip olamadıkları gibi, zorlama hakkına da sahip değillerdir. Hadislerden de anlaşıldığı gibi, baba bakire olmayan kızı hakkında şer'î açıdan hiçbir yetkiye sahip değildir. Yetki tamamen bu konuda tecrübe sahibi olan kadının kendisine bırakılmıştır.
 

İslamda Çocuk Emzirmek

Allah Teâla yapılan bütün ilâhî ve hayırlı işlerin faillerine sevap ve mükâfat verdiği gibi, çocuğa süt verme hususunda da bu sevabı annelere lütfetmiştir. Yani çocuğa süt vermek dahi hayırlı ve ilâhî işlerden biri sayılmaktadır. Kadının süt vermesi hakkında birçok rivayet vardır.

Örneğin, bir hadis-i şerifte şöyle buyrulmuştur: "Bir anne çocuğuna süt vermek için gece uyanırsa, gece (tehheccüd) namazı kılmış kadar sevap alır." Ya da başka bir rivayette; "...Bir anne çocuğuna süt verirse Allah yolunda bir köleyi azad etmiş kadar sevap alır." diye buyrulmuştur.

Hz. Ali (a.s)'dan şöyle rivayet ediliyor: "Çocuk için en faydalı ve mübarek olan süt anne sütüdür."
Hz. İmam Cafer Sadık (a.s), İshak'ın annesini (kendi eşini) çocuğuna süt verirken gördüğünde, şöyle buyurdu:
"Ey İshak'ın annesi, sadece göğsünün bir tarafından süt verme, iki taraftan da süt emzir. Zira biri yemek diğeri su yerinedir."

Âlimlerin bazıları annenin göğsüne gelen ilk sütü çocuğuna emzirmesinin farz olduğunu söylüyorlar, buna ilaveten şunu da sebep olarak gösteriyorlar. Eğer o ilk sütü vermez ise çocuk ölebilir, veya kuvvetsiz, zayıf bünyeli olur. Çocuğa süt verme süresi iki yıldır. Ulema arasında meşhur olan, bir aksi durum söz konusu olmadan iki yıldan fazla süt vermenin caiz olmadığı gibi yirmi bir aydan da az olmamalıdır. Ama annenin sütü olmaz ve süt annesi bulunmaz veyahut ta ona süt emzirmesi için gerekli ücreti veremeyecek bir durumda olursa veya süt vermenin bir zararı olursa, süt vermemenin (veya yirmi bir aydan az vermenin) bir sakıncası yoktur.
Hz. İmam Cafer Sadık (a.s) bu konuda şöyle buyuruyor: "Yirmi bir aydan az çocuğa süt vermek, ona zulümdür." Sahih hadislerden görüp anladığımız kadarı ile ateşperest bir kadını süt annesi olarak tutmak caiz değildir. Ama mecbur kalındığı takdirde Hıristiyan veya Yahudi bir kadını süt annesi olarak tutmak caizdir. Elbette bu, onlara, çocuğa süt emzirmeleri için kendi evlerine götürmelerine izin verilmeme şartıyla yapılmalıdır. Ayrıca İslâm'da haram olup onların tahrif olunmuş dinlerinde helâl olan içki, domuz eti ve diğer haram şeyleri de yemelerine müsaade edilmemelidir. Çünkü süt annelerinin yiyeceği haram şeyler, süt yoluyla çocuğa geçer ve onda kötü tesirler bırakır.
 

FEZÂİL-İ ESHÂB BAHSİ

Vehhâbîlerden ba’zısı, (Biz de Ehli sünnet mezhebindeyiz, Hanbelî mezhebindeyiz) diyorlar. Bu sözleri, Mu’tezile sapık fırkasında olanların, (Biz de, Ehl-i sünnetiz. Hanefî mezhebindeyiz) demelerine benzemekdedir. Ehl-i sünnet olmıyanların Cehenneme gideceklerini bildikleri için, böyle söylüyorlar. Hâlbuki, yalnız amellerinin, yalnız işlerinin bir mezhebe uygun olması, o mezhebden olmak değildir. Bir mezhebe tâbi’ olmak için, hem i’tikâdın, hem de amelin, o mezhebe uygun olması lâzımdır. Dört mezhebin i’tikâdı, birbirlerinin aynıdır. Dördü de, Ehl-i sünnet i’tikâdındadır. Bir kimsenin hanefî veyâ hanbelî mezhebinde olabilmesi için, evvelâ Ehl-i sünnet i’tikâdında olması lâzımdır. Vehhâbîler Ehl-i sünnet i’tikâdında değildirler.]
Vehhâbîlik düşünceleri, 1150 [m. 1737] senesinde Arabistân yarım adasında ingilizler tarafından ortaya çıkarıldı. İngiliz plânlarını yaymak için, çok müslimân kanı akıtdılar. Şimdi de, her memleketde (Râbitatül-âlemil islâmî) dedikleri merkezler kurarak ve sayısız altın saçarak, câhil din adamlarını avlıyor. Bunlar vâsıtası ile müslimânları şaşırtıyorlar. Bindörtyüz senedir islâmiyyeti savunmuş olan Ehl-i sünnet âlimlerini ve bunların hâmileri olan Osmânlıları kötülüyor. Bu âlimlerin naslardan çıkardıkları doğru bilgilere yanlış diyorlar.
 

Bütün ameller, ancak niyetler iledir

Cenâb-ı peygamber hadislerinde: «Bütün ameller, ancak niyetler iledir» buyurmuştur. Bu da gösteriyor ki, niyetsiz ve kasıtsız amelin faydası yoktur. Bütün hükümler niyete göre olur, bu esastır. Niyetsiz amel makbul değildir. Ele alınacak düstur ve kaide budur.
Bütün Ameller, ancak niyetler iledir
 

Rüyada Ölüden Bir Şey Alıp Vermek

Bazı tabircilere göre, ölüden bir şey almak; iyi, vermek; fenadır. Ölüden zehirli yahut sokucu bir şey almak iyi değildir. Ölünün kötü bir şey yaptığını görmek; onun ahiret hayatı için iyi değildir.Ebu Said'ül Vaaz diyor ki: Bir ölüden iyi bir şeyler alanın; rızkı genişler, hayra nail olur. Ölünün kendisine sarık verdiğini gören, makam sahibi olur. Fakat, meyyitin takke vermesi, zarar ve sonunda iyileşilecek bir hastalıktır. Ölüden bal almak; ümit edilmeyen yerden mal kazanmaktır. Bir ölünün kendisine ilim öğrettiğini gören, dinde salaha (kurtuluşa) erer. Vefat etmiş amcasından veya halasından bir şey alan, mirasa konar. Selamete çıkar. İbn-i Şirin demiştir ki: Bir ölünün kendisine yıkanmış bir elbise verdiğini gören, zengin olur. Bir ölünün kendisine verdiği elbiseyi giydikten sonra çıkarıp ölüye iade ettiğini görenin ailesinden biri vefat eder. Şayet rüya sahibi elbiseyi geri vermezse, mal kazanır. Ölünün, verdiği elbiseyi geri istemesi; onun duaya ihtiyacı olduğuna işarettir. Bir ölünün eski elbisesini verdiğini gören, fakir düşer. Ölünün kendisi Kur'an veya dinle ilgili başka bir kitap verdiğini gören, ibadet ve hayra muvaffak olur. Meyyite bir şey satmak; o maddenin pahalanacağına delalettir. Ölünün kendisine verilen bir şeyi reddetmesi; zararla yorumlanır.
Rüyada ölüden bir şey alıp vermek görürseniz ne anlama gelir
 

Duaların Duası

duaların duası olurmu demeyin.

peygamber efendimizin döneminde bir tacir varmış. Bu tacir daima tek başına Mekke’den Medine’ye devesine eşyalarını yükleyip gider hiç bir zaman kervana katılmaz daima kendi başına gidermiş. Yine günlerden bir gün tek başına işini yapmak için yola koyulur ve çölün ortasında biraz duraklar soluklanmak için.

Tacir soluklanırken arkasında birinin geldiğini hisseder ve döndüğü gibi atın üstünde siyahlara bürünmüş bir adam görür ve adama şöyle der

- bütün mallarımı al yalnızca canımı bağışla?

adam;

- malların zaten benim ben senin canını alacağım!

tacir;

- o zaman bana müsaade et bari son defa namaz kılayım!

adam;

- peki kıl bakalım namazını, nasılsa bu son namaz kılışın olacak der ve bekler

Tacir kamaet alır ve namaza durur namazı kılar güzelce ve namazda dua bölümünde en son olarak ismi azam duasını okur

'' YA VEDUDU YA VEDUDU YA ZEL ARŞİL MECİDİ YA MUDDİU YA MUİYDU YA FEALUN LİMA YURİT. ES ELUKE Bİ NURİ VECHİKELLEZİ MELEE ERKANE ARŞİKE VE ES ELUKE Bİ KUDRATİKELLETİ VE KADDERTE BİHA ALA HALKİKE VE Bİ RAHMETİKELLETİ VESİAT KULLE ŞEYİN KADİR LA İLAHE İLLA ENTE YA MUĞİYSU EĞİSNİ YA MUĞİYSU EĞİSNİ YA MUĞİYSU EĞİSNİ.''

Bu duayı tam 3 kere tekrarlar ve kalkar fakat garip birşey olur tam karşıda aynı simsiyah bir atın üstünde simsiyah bir adam belirir ve hırsız taciri bırakıp ona yönelir hırsız atı çok süratli sürer siyah atın üstüne diğer adam tek bir hareketle hırsızı yere düşürür. Daha sonra tacirin yanına getirir ve tacire şöyle der;

- öldür onu?

tacir;

- ben hayatımda hiç kimseyi öldürmedim bunuda öldürmek istemem!

ve siyah atın üstünde ki adam kendisi hırsızı öldürür.

tacir sorar;

- sen kimsin?

- ben 3 katta ki meleklerden biriyim

tacir;

- nasıl geldin buraya der

melek;

sen ilkinde duayı okudun biz dedik Allah içindir.

sen ikinci defa okuduğunda bizde dedik aşşağıda galiba bir şeyler oluyor

sen üçüncü defa okuduğunda gökteki kapılar öylesine bir çalındıki biz dedik aşağıda çok mühim bir şeyler oluyor ve bende hemen Allaha dua ettim yalvardım seni kurtarmak için ve Allah’ta duamı kabul etti ben de geldim seni kurtardım ve tacir hemen şükür secdesine kapandı ve meleğe de çok teşekkür etti.

Tacir gelişen olayı daha sonrasında ise peygamber efendimize nakletti ve peygamber efendimizde şöyle buyurdu;

'' Hiç şüphe yokturki Allah-ü Teala sana ismi azam duasını telkin etti.

Kimki duasından önce ism-i azam duasını okursa ve daha sonra duasını yaparsa Allah muhakkak onun duasını kabul edecektir çünkü Allah'ın isimlerinin içinde en yücesi ismi azam duasıdır.'' buyurdu.

 

Bereket Duası

"Yâ Allahu, yâ Rabbi, yâ Hayyü, yâ Kayyûmü, Yâ Zel Celâli ve ikram. Es'elüke bismikel azîmil-a'zami, enterzukanî helâlen tayyiben. Allahümme in kâne rızkunâ fissemâi enzilhu, ve in kâne fil ardi ezhirhu ve in kane ba'iden karribhu, ve in kâne kâriben yessirhü, ve in kâne kalîlen kessirhü ve in kâne kesîren ihfazhü bilbereketi"


Anlamı: Ya Allah, Ya Rab, ya Hayyü ya Kayyûm. Ya Zel Celali vel- İkram. Yüceler yücesi olan isminin hakkı için senden isterim. Bana helâl rızık ver. Allah'ım, eğer rızkımız semada ise onu indir. Eğer yerde ise onu çıkar. Uzakta ise onu yaklaştır. Yakın ise kolaylaştır. Az ise çoğalt. Çok ise onu bereketlendir."

Bu mübarek dua rızkımızı çoğaltmak ve bereketli olmasını sağlamak içindir. Rızkımız yerde, gökte, az ve çok her ne ise onu Mevla'dan istiyoruz. Rızkımızın bilhassa helâl olması için bu duayı ısrarla tekrar edersek, faydasını yakında inşallah görürüz.

ALLAHım beni ailemi milletimi ve devletimi koru tüm inananlara yardım et hiçbir müslüman kuluna zorluk darlık gösterme hastalara şifa dertlilere deva borçlulara ödeme kolaylığı ver ALLAHım tüm zorluklar senin için çok kolaydır dilediğine dilediğinden dilediğin kadar verirsin çünkü bitmez tükenmez hazinenin sahibi sadece sensin ALLAHım bize öncelikle iman sonra sağlık sonrada helalinden bol ve bereketli kazançlar nasip eyle YARAB.Amin.
Ey bağışlaması buyuk RABBİM benı,aılemı,mılletımı,devletımı ve ınanları koru yardımı esırgeme bızden,bızlere yasama sevıncı ver,her turlu güçlüğe karsı dayanma gucu ver,senın herseye gucun yeter.AMİN
ALLAHIM BİZİ VE TÜM MÜSLAMANLARIN DUASINI KABUL EYLE DERDİ OLANA DERMAN VER SIKINTISI OLANIN SIKINTISINI GİDER YA RABBİM VERENDE SENSİN ALANDA ALLAH HERKESE HELALİNDEN VE BEREKETLİ OLANDAN VER AMİN...
ya rabbi sen dogruyu yanlısı bılensın sen hak peşinde koşanı görensin sen hakkı olanın hakkını kullarının dıleklerını sen bosa cıkarma ya rabbım.sana sıgınıp sana guvenırız ya rabbim.AMİN
Ey yüceler yücesi rabbim yer gök sahibi rabbim sen affetmeyi dualari kabul etmeyi kularini sikintindan kirtarmayi sevensin Allahim senin güzel isimlerinin hatrina senin rahman ve rahim olan adinin hatrina bütün sana ihtiyaci olan kardeslerimin ihtiyaclarini gider en sonda benimkini yarabbim Hepimizi kazalardan belalardan hastaliklardan nazarlardan koru yarrabim Amin amin amin
 

Besmele hangi durumlarda çekilir?

Kur'an-ı Kerim'in ilk ayeti kerimesi “Yaratan Rabbinin adıyla oku! (Besmele Çekerek) oku denilmektedir. Kur'an-ı Kerim'in bu emir tüm müminleredir. Müminler meşru herhangi bir işe başlarken besmeleyi unutmazlar. Çünkü bilirler ki Besmele ile başlamayan herhangi bir işte bereketsizlik ortaya çıkar.

Kuran okurken, hayvan keserken, abdest alırken, namaz kılarken, avcılık yaparken besmeleyi ihmal etmezler.Rahman ve Rahim Allah’ın adıyla (başlarım) anlamına gelir. Bismillarihrahmanirrahim şeklidir. Helal ve hayırlı bir işe başlarken, bu adla iş başlamak ve Allah’ı anmak için besmele çekilir.
 

Cumartesi Gündüz Duası

Cumartesi Gündüz Duası, Cumartesi Günü Gündüz Yapılacak Dua Budur! 7 Gün 14 Dua (İbnü'l Arabi) Şeyhül Ekber Muhyiddin - i İbnü'l Arabi (Evradun Usbuiyyet)

Bismillahirrahmanirrahîym
Kim Allah’a sarılırsa o dosdoğru yola iletilmiştir. Beni Allah’ın lütfunun himayesine alan Allah’a hamdolsun. Beni Allah’ın rahmeti cennetine misafir eden Allah’a hamdolsun. Beni Allah’ın sevgisi makamına oturtan Allah’a hamdolsun. Allah’ın yardımları sofrasından beni rızıklandıran Allah’a hamdolsun. Beni Allah’ın seçimine layık görülme lütfuna mazhar kılan Allah’a hamdolsun. Beni Allah’ın vefası sunumları kaynaklarından besleyen Allah’a hamdolsun. Beni Allah’a kulluk doğruluğu hırkalarıyla giyindiren Allah’a hamdolsun. Allah hakkında onca kusur işlememe, Allah’ın haklarını zayi etmeme rağmen bütün bunlara nail oldum. Bu lütuf Allah’dandır. Allah’dan başka günahları kim bağışlayabilir. İlahi! Beni var etmen şeklindeki nimetin cehdim ve çabam olmadan gerçekleşmiştir. Keremine yönelik umudum muradın sınırına kadardır. Bunda benim bir istihkakım ve istidadım söz konusu değildir. Birlerin teki ve şahidlerin müşahede ettiklerinin hakkı için senden istiyorum ki kulluk mihnetinden sevgi kaynakları selametine beni ulaştır, inat karanlığını doğruluk güneşinin ışığıyla gider, yardım eliyle doğruluk kapılarını aç. Çünkü Allah kullara karşı lütufkardır.
 

Cumartesi Gece Duası

Cumartesi Gece Duası, Cumartesi Gecesi Yapılacak Dua Budur! 7 Gün 14 Dua (İbnü'l Arabi) Şeyhül Ekber Muhyiddin - i İbnü'l Arabi (Evradun Usbuiyyet)

Bismillahirrahmanirrahîym
Efendim! Baki oluşun daimidir. Senin hükmün mahlukat içinde geçerlidir. Yüceliğinde münezzehsin. Münezzehliğinde yücesin. Varlığı korumak seni yormaz. Gözün gördüğü senden gizlenmez. Dilediğin kendine çağırırsın. Kendinle kendine delalet edersin. Daimi hamd sana özgüdür. En ulu devamlılık senindir. Senden berrak bir vakit istiyorum. Bu vakti sana yaraşır muamelelerle geçireyim. Bu vaktin gayesi sana yakınlık olsun ve senin rızana uygun amellerle geçireyim. Bana öyle bir sır ver ki, amellerin hakikatleri onunla benim için açığa çıksın. Bana öyle bir hikmet tahsis et ki, beraberinde hüküm ve işaret olsun, anlama ona eşlik etsin. Çünkü sen, seni dost edinenin dostusun. Sana dua edene icabet edensin. İlahi! Bana bahşettiğin nimetlerin kalıcılığını süreklileştir.
 
<< Başlangıç < Önceki 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sonraki > Son >>

Sayfa 1 / 103

EN GÜZEL DUALAR


SECRET SCIENCES

Günün sözü: Ben duanın kabul edilmemesi kaygısı taşımam. İçimde dua etme isteğinin olmaması kaygısı taşırım. (Hz. Ömer ra.)
Gizli ilimler Android Uygulaması. Dualara daha hızlı ulaşın!
Online Kur'an Dinle
Bu sitede yer alan makaleler belli bir etnik grubun bakış açısını yansıtmamaktadır. Bazı makalelerde bir tür sistemik yanlılık sorununun bulunduğu düşünülmektedir.
Herşeyin En Doğrusunu Yüce ALLAH (C.C) Bilir.

NE ARAMIŞTINIZ?

Reklam ve İletişim

GİZLİLİK VE UYARI

Yazılanların hepsi doğru olmamakla birlikte bu site Gizlimi.com yazarları tarafından oluşturulmuştur. Sitedeki bazı yazılar, İslâmî içerik taşımaz. Batı Kültürü'nden gelen bilgilerdir. Bu web sitesinin yaratabileceği hukukî sakıncalar başta olmak üzere olumsuz bir durumla karşılaştığınızı düşünüyorsanız lütfen iletişim bölümünden bizimle irtibata geçin. Her türlü istek ve önerileri dikkate alınmaktadır. iletişim için, admin@gizlimi.com adresini kullanınız.

1. Başka adreslerde içeriğimizi paylaştığınızda her sayfada lütfen kaynak belirtmeyi unutmayın ve 10 sayfanın üzerinde izinsiz alıntı yapmayın. Duyarlılığınız için teşekkürler. Sayfalarımızda bulunan içeriklerin telif haklarıyla ilgili bir şikayetiniz / sorunuz varsa bize ulaşmak için
tıklayın..

2. Siteye gönderdiğiniz makale ve yazılarda lütfen kaynak belirtmeyi unutmayın. Kaynak belirtilmeyen makale ve yazılar bundan sonra dikkate alınmayacaktır. Makale göndermek için
buraya tıklayın.

Copyrights of the articles are belong to their authors